logo

Spoiny dylatacyjne i profile kompensacyjne

Profile serii Schlüter®-DILEX zapewniają funkcjonalne rozwiązania nie wymagające żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych dla wszystkiego rodzaju spoin dylatacyjnych w wykładzinach ceramicznych. Nasz program dostawy obejmuje typy profili dostosowanych do użycia jako spoiny budowlane, spoiny ograniczające poszczególne pola, spoiny brzegowe i połączeniowe. Wszystkie rodzaje profili wbudowane zostają podczas układania wykładziny ceramicznej. Odpowiednio do obciążenia mechanicznego i chemicznego jakim poddana zostanie wykładzina ceramiczna dostarczamy profile typu DILEX z różnego rodzaju materiałów.

Dylatacje konstrukcyjne

Dylatacje konstrukcyjne są elementem wymuszonym przez statykę oraz układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. Dzieląc budynek na poszczególne elementy dylatacje konstrukcyjne przechodzą przez wszystkie nośne i nienośne jego części. Pojawiają się one w tym samym miejscu i w jednakowej szerokości zarówno w konstrukcji jastrychu, jak i też w finalnej okładzinie posadzki.

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT /-BTO /-BTS

Schlüter®-DILEX-BT jest profilem do dylatacji konstrukcyjnych z aluminium z bocznym połączeniem przegubowym wsuwanej w siebie części środkowej. Takie rozwiązanie umożliwia przejęcie odkształceń w trzech wymiarach.
Dalej

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT

Schlüter®-DILEX-KSBT jest profilem dylatacyjnym chroniącym krwędzie wykładziny przed uszkodzeniem. Boczne ramiona nośne wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej. Wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego wkładka łącząca szerokości 20 lub 30 mm, tworzy strefę dylatacyjną.
Dalej

Profile ograniczające pola w jastrychu

Większe powierzchnie jastrychów i wykładzin są dzielone przez dylatacje przeciwskurczowe na odpowiednie pola. Dylatacje te powinny przechodzić od powierzchni wykładziny aż do warstwy rozdzielającej pod jastrychem lub do warstwy ochronnej izolacji lub uszczelnienia. Dylatacji znajdujących się w podłożu nie wolno ani zamykać ani przykrywać wykładziną.

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD

Schlüter®-DILEX-HVD montowany w jastrychu zabezpiecza przed powstawaniem różnicy wysokości celem uniknięcia uskoków między dwoma polami jastrychu przylegającymi do szczeliny dylatacyjnej.
Dalej

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP

Schlüter®-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym przeznaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub dla podziału jastrychu.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP

Schlüter®-DILEX-EP jest profilem dylatacyjnym przeznaczonym do wbudowania w jastrychy pływające lub jastrychy zespolone. Boki wykonane są z twardego PVC, ich górne i dolne połączenia strefy dylatacyjnej wykonane są z miękkiego szarego tworzywa sztucznego.
Dalej

Profile ograniczające pola w zaprawie

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP

Schlüter®-DILEX-EMP jest profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej. Dzięki połączeniu na wpust i pióro przejmuje on poziome ruchy podłoża. Profil ten przeznaczony jest do ułożenia w zaprawie.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70

Schlüter®-DILEX-EZ 70 jest profilem kompensacyjnym i dekoracyjnym. Posiada on nacięte ścianki boczne z twardego PVC, strefa dylatacyjna wykonana jest z miękkiego tworzywa sztucznego. Profil przeznaczony jest do wbudowania w zaprawę. Poszczególne elementy można w zależności od wymaganej wysokości odłamać.
Dalej

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter®-DILEX-MOP jest profilem dylatacyjnym przeznaczonym do wbudowania w przejścia pod drzwiami lub dla podziału jastrychu.
Dalej

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter®-DILEX-MP jest profilem dylatacyjnym z naciętymi ściankami bocznymi z regeneratu twardego PVC. Posiada strefę dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego pokrywającego ścianki boczne profilu. Zależnie od konieczności, profil ten można poprzez zastosowanie dodatkowych elementów podwyższyć. Do wbudowania w zaprawę.
Dalej

Profile ograniczające pola w konstrukcjach cienkowarstwowych

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter®-DILEX-F

Schlüter-DILEX-F to niemal niewidoczna dylatacja do obiektów, w których odbywa się ruch pieszy. Mimo wyjątkowo wąskiej konstrukcji przejmuje ona typowe ruchy okładzin wykonanych z płytek. System tworzy dylatację, której praktycznie nie da się odróżnić od spoiny cementowej. W ten sposób niezbędne pod względem technicznym spoiny można sprawnie umieścić w taki sposób, że nie rzucają się one w oczy.
Dalej

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS/-KSA/-EKSB

Schlüter®-DILEX-KS jest profilem dylatacyjnym z funkcją ochrony krawędzi, składającym się z bocznych ramion mocujących z aluminium lub stali nierdzewnej, które połączone są z wymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego. Schlüter®-DILEX-KSA jest profilem przyłączeniowym z funkcją ochrony krawędzi, składającym się z bocznych ramion mocujących z aluminium lub stali nierdzewnej, które połączone są z wymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego. Służy on do połączenia powierzchni posadzek ze stałymi elementami, takimi jak np. okna. Schlüter®-DILEX-EKSB jest profilem dylatacyjnym z funkcją ochrony krawędzi do posadzek przemysłowych i innych cienkowarstwowych posadzek. Składa się on z bocznych ramion mocujących ze stali nierdzewnej, które połączone są z niewymienną wkładką dylatacyjną z miękkiego tworzywa sztucznego.
Dalej

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter®-DILEX-AKWS jest profilem dylatacyjnym posiadającym boczne ramiona nośne z aluminium, które połączone są strefą dylatacyjną wykonaną z miękkiego tworzywa sztucznego.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter®-DILEX-EDP jest profilem dylatacyjnym ze stali nierdzewnej. Poprzez połączenie na wpust i pióro przejmuje on ruchy poziome.
Dalej

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter®-DILEX-BWB jest profilem dylatacyjnym ze ściankami bocznymi z regeneratu twardego PVC. Strefa dylatacyjna wykonana jest z miękkiego tworzywa sztuczego i posiada widoczną powierzchnię szerokości 10 mm.
Dalej

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter®-DILEX-BWS jest profilem dylatacyjnym ze ściankami bocznymi z regeneratu twardego PVC. Strefa dylatacyjna wykonana jest z miękkiego tworzywa sztuczego i posiada widoczną powierzchnię szerokości 5 mm.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Schlüter®-DILEX-EZ 6 i 9 są specjalnymi profilami kompensująco/dekoracyjnymi służącymi do dekoracyjnego wykończenia spoin. Dodatkowo posiadają one funkcję kompensacji przy wykładzinach ceramicznych i z kamienia naturalnego układanych metodą cienkowarstwową.
Dalej

Spoiny brzegowe

Spoiny brzegowe są spoinami dylatacyjnymi, które ograniczają wylewkę jastrychową przy ścianach lub stałych elementach budowlanych takich jak fi lary lub kolumny. Zapobiegają one przenoszeniu się dźwięków oraz przejmują ruchy konstrukcji podłogowej. Spoiny brzegowe nie powinny być zamykane na sztywno, ponieważ w ten sposób powstają mostki akustyczne i naprężenia w konstrukcji wykładziny.

Do innych rodzajów spoin zalicza się spoiny wklęsłe przy przejściach posadzka – ściana lub w narożnikach wewnętrznych ścian.
Wykonuje się je aby ułatwić utrzymanie czystości wykładziny.
Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK /-AHKA /-AHK-TS

Schlüter®-DILEX-AHK jest aluminiowym profi lem wklęsłym do wewnętrznych narożników ścian, roboczych płyt kuchennych i półek z okładzinami ceramicznymi. Dostępny jest w różnych powierzchniach anodowanych.
Schlüter®-DILEX-AHKA jest aluminiowym profi lem wklęsłym do wewnętrznych narożników ścian, roboczych płyt kuchennych i półek z okładzinami ceramicznymi. Dostępny jest w różnych powierzchniach anodowanych i można go wbudować jednostronnie do istniejących posadzek.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK/-RF

Schlüter®-DILEX-EK jest dwuczęściowym profilem narożnym z twardego/miękkiego two- rzywa sztucznego posiadającym połączenie na wpust i pióro ze zintegrowaną komorą na płytki. Służy on do trwałego, nie wymagającego pielęgnacji, elastycznego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Schlüter®-DILEX-RF jest dwuczęściowym profilem narożnym posiadającym połączenie na wpust i pióro. Służy on do trwałego, elastycz- nego połączenia pomiędzy posadzką a płytkami ściennymi lub cokołowymi.
Dalej

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE/-EF

Schlüter®-DILEX-EKE jest elastycznym jednoczęściowym profilem narożnym z twardego/ miękkiego tworzywa sztucznego do wewnętrz- nych narożników ścian lub do połączeń pomiędzy posadzką i ścianą. Profil posiada zintegrowany ogranicznik spoiny i nadaje się do stosowania w przypadku konstrukcji posadzek niepływających.
Schlüter®-DILEX-EF jest elastycznym, jednoczęściowym profilem z twardego i miękkiego tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem. Może być zastosowany również przy połączeniu ściany z posadzką, przy wykładzinach zespolonych z podłożem.
Dalej

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter®-DILEX-HK jest profilem wklęsłym z regeneratu twardego PCV i zaokrąglenia z mięk- kiego tworzywa sztucznego ze zintegrowaną komorą na płytki służący do połączenia ściany z posadzką. Spełnia specjalne wymagania stawiane np. w przemyśle spożywczym lub w dużych kuchniach odnośnie utrzymania higieny lub ławości czyszczenia.
Dalej

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter®-DILEX-HKW jest profilem wkłęsłym wykonanym z tworzywa sztucznego przeznaczonym do naroży wewnętrznych ścian, można go zastosować również przy połączeniu ściana / posadzka jeżeli do czynienia mamy jedynie ze znikomymi ruchami.
Dalej

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter®-DILEX- HKU jest wykonanym całkowicie ze stali nierdzewnej profilem wklęsłym do stosowania w przypadku wysokich wymagań higienicznych w stosunku do wewnętrznych narożników ściennych i połączeń pomiędzy ścianami a posadzką. Dzięki wewnętrznie położonemu ramieniu mocującemu profil można stosować do różnych grubości posadzki.
Dalej

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS/-EHK

Schlüter®-DILEX-HKS jest połączeniem profilu wklęsłego ze stali nierdzewnej i elastycznego profilu dylatacyjnego. Stosowany jest do połączenia wykładzin ceramicznych posadzki z wykładziną ścienną.
Schlüter®-DILEX-EHK jest profilem wklęsłym, wykonanym w całości ze stali nierdzewnej przeznaczony do zastosowania w narożach wewnętrznych ścian i połączeń posadzka/ściana wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania co do higieny.
Dalej

Profile przyłączeniowe

Profile przyłączeniowe są profilami dylatacyjnymi, odzielającymi jastrych i posadzkę od graniczących z nimi elementów budowalnych takich jak okna, ościeżnice drzwiowe lub wanny.

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter®-DILEX-BWA jest elastycznym profilem przyłączeniowym z tworzywa sztucznego przeznaczonym do wykonywania spoin pomiędzy istniejącymi wykładzinami lub elementami budowlanymi, jak np. ościeżnice drzwi lub elementy okienne.
Dalej

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter®-DILEX-AS jest elastycznym profilem do połączenia z elementami wbudowanymi np.: z brodzikiem natryskowym, futryną drzwi i okna.
Dalej

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?