logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS jest niezawodną konstrukcją posadzki, pozbawioną spękań i odkształceń. Funkcjonuje pewnie z jastrychami pływającymi, z jastrychami z ogrzewaniem podłogowym, gdzie elementem wykończeniowym jest płytka ceramiczna, kamień naturalny czy inny materiał. System ten układa się jako jastrych pływający, ale bezpośrednio na nośne, przenoszące obciążenia podłoża, jak beton, jak również istniejące konstrukcje stropowe z belkami drewnianymi.

Przy zamiarze stosowania ogrzewania podłogowego należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do jego wykonania (szczeliny dylatacyjne, paski izolacji brzegowej itp.). System bazuje na płycie jastrychowej z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS ze zintegrowaną 5-milimetrową izolacją akustyczną, którą układa się bezpośrednio na odpowiednio nośnym podłożu. Dla systemu stwierdzono poprawę tłumienia odgłosów kroków według normy DIN EN ISO 717-2 0 o 25 dB. Rzeczywisty stopień tłumienia dźwięków danej konstrukcji zależy od miejscowych warunków (rodzaj konstrukcji) i może odbiegać od podanych wartości.

Dlatego też stwierdzonych wartości kontrolnych nie można zasadniczo przyjmować jako aktualne na danej budowie. Pewne wartości kontrolne można uzyskać jedynie przez bezpośrednie pomiary na miejscu budowy przy uwzględnieniu danych warunków konstrukcyjnych. Z geometrii płyty z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS wynika minimalna grubość warstwy przykrywającej jastrychu 26 mm pomiędzy i 8 mm bezpośrednio nad wypukłościami. Odstępy wypukłości zostały dobrane tak, aby w celu wykonania jastrychu grzewczego można było pomiędzy nimi zaciskać należące do systemu rury grzewcze o średnicy 12 mm w siatce 50 mm. Ogrzewanie podłogowe daje się regulować i optymalnie użytkować można je z niskimi temperaturami zasilania, gdyż jedynie niewielka masa jastrychu (przy 8 mm warstwy przykrywającej ok. 52 kg/m2 ( 26 l/m2 )) musi zostać ogrzana lub chłodzona.

Występujące w trakcie twardnienia jastrychu skurcze tracą się w modularnej siatce wypukłości. Naprężenia wynikające z odkształceń skurczowych nie przenoszą się w ten sposób na całą powierzchnię. Można zrezygnować z wykonywania szczelin pozornych i dylatacyjnych. W momencie, kiedy po jastrychu można zacząć chodzić należy przystąpić do przyklejania maty oddzielającej Schlüter-DITRA 25 (alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT), w przypadku jastrychu anhydrytowego wilgotność ≤ 2 CM-%. Następnie układa się na niej płytki lub płyty z kamienia naturalnego metodą cienkowarstwową. Szczeliny dylatacyjne w warstwie posadzki wykonuje się z Schlüter-DILEX w wymaganych zwykle odstępach. Niewrażliwe na pęknięcia wykładziny, takie jak np. parkiet i wykładziny tekstylne, można rozłożyć bezpośrednio na jastrychu, w chwili, gdy osiągnie on odpowiednią wilgotność końcową. Dalsze informacje można zasięgnąć z podręcznika technicznego.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Obróbka

1. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS układa się na dostatecznie nośnym i równym podłożu. Należy wyrównać nierówności.

2. Brzegi posadzki przy ścianach lub elementach wbudowanych należy wyłożyć 8-milimetrowym paskiem brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF. Znajdująca się na pasku brzegowym stopka klejowa ma po obu stronach wstęgę klejącej taśmy służącą do mocowania paska. Przez przyklejenie na podłożu lub górnej warstwie izolacji i naprężenie stopki, pasek brzegowy dociśnięty zostaje do ściany. Przy układaniu płyty z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC na stopkę klejową powstaje połączenie mocujące płytę na podłożu i zabezpieczające przed dostaniem się jastrychu pod płytę.

3. W celu uniknięcia mostków akustycznych płyty z wypukłościami Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS należy dokładnie przyciąć w obszarze brzegowym. Do łączenia poszczególnych płyt ze sobą zaciska się zwężone wypukłości do połączeń w obszarze brzegowym (patrz fot.). W miejscu drzwi i szafki rozdzielczej dla ułatwienia prowadzenia rur można zastosować gładką płytę wyrównawczą Schlüter-BEKOTEC-ENFG, którą układa się poniżej płyty z wypukłościami i mocuje obustronnie klejącymi taśmami. W razie potrzeby w takich miejscach z przejściami płytę z wypukłościami należy odpowiednio dokładnie wyciąć. Dzięki samoprzylepnej listwie zaciskowej do rur Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 możliwe jest precyzyjne prowadzenie rur w takim obszarze.

4. W celu wykonania ogrzewania podłogowego Schlüter-BEKOTEC-THERM można zakleszczać systemowe rury o średnicy 12 mm pomiędzy podciętymi wypukłościami. Odległości pomiędzy rurami należy dobrać odpowiednio do mocy grzewczej na podstawie diagramów grzewczych Schlüter-BEKOTEC.

5. Podczas wykonywania wylewki, jastrych cementowy klasy CT-C25-F4, max. F5 lub jastrych anhydrytowy CA-C25-F4, max. F5 nakładany jest na płytę z wytłoczeniami, tak aby przykrycie jastrychem wynosiło co najmniej 8 mm. W celu wyrównania wysokości można miejscami zwiększyć grubość warstwy do max. 20 mm. Można także zastosować odpowiednie jastrychy płynne CAF/CTF o stosownej specyfikacji. Uwzględnić tu należy systemy, które są dopuszczane do stosowania w tym zakresie. Wskazówka: możliwość zastosowania jastrychu o innych właściwościach dla danego obiektu należy wcześniej wyjaśnić z naszym działem technicznym. W celu uniknięcia przenoszenia hałasu między dwoma pomieszczeniami, jastrych pomiędzy jednym, a drugim pomieszczeniem należy oddzielić profilem dylatacyjnym Schlüter-DILEX-DFP.

6. Bezpośrednio po osiągnięciu początkowej nośności, która umożliwia chodzenie po jastrychu cementowym można przystąpić do klejenia maty oddzielającej Schlüter-DITRA 25 (alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT) przestrzegając przy tym wskazówek wykonawczych zawartych w prospekcie 6.1 (alternatywnie: 6.2 lub 6.4). Jastrychy anhydrytowe pokrywa się matą oddzielającą w momencie kiedy tylko osiągną pozostałą wilgotność ≤ 2 CM-%.

7. Na wierzchniej stronie maty oddzielającej bezpośrednio układać można metodą cienkowarstwową ceramikę, kamień naturalny lub sztuczny. Posadzkę ponad matą oddzielającą należy dzielić dylatacjami na pola odpowiednio do obowiązujących norm i przepisów. Do wykonania spoin dylatacyjnych można zastosować profile dylatacyjne Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS lub -AKWS (porównaj opisy techniczne produktu 4.6 - 4.8 i 4.18).

8. Jako elastyczną spoinę brzegową w miejscu połączenia podłogi ze ścianą stosuje się narożny profil dylatacyjny Schlüter-DILEX-EK wzgl. -RF (porównaj opisy techniczne produktu 4.14). Należy usunąć przedtem wystającą część paska brzegowego BEKOTEC-BRS.

9. Przy stosowaniu ceramicznej posadzki klimatyzowanej BEKOTEC-THERM jako ogrzewania podłogowego, gotową konstrukcję podłogi można ogrzewać już po 7 dniach. Rozpoczynając od 25 °C należy podwyższać temperaturę zasilania codziennie o maksymalnie 5 °C, aż do osiągnięcia oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu.

10. Materiały posadzkowe, które nie są narażone na spękania (np. parkiet, wykładzina lub tworzywa sztuczne) układa się bez maty oddzielającej bezpośrednio na jastrychu BEKOTEC. W tym przypadku grubość jastrychu należy dostosować do danej grubości materiału. Oprócz obowiązujących w danym przypadku zaleceń wykonawczych należy przestrzegać dopuszczalnych dla wybranego materiału posadzkowego wilgotności końcowych jastrychu.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Materiał

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS z 5 milimetrową izolacją akustyczną wykonana jest z odpornej na ściskanie folii polistyrenowej. Włóknina stanowiąca izolację akustyczną składa się ze specjalnej mieszanki włókien tekstylnych. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS nadaje się do zastosowania przy tradycyjnie wylewanych jastrychach na bazie cementu lub siarczanu wapnia a także jastrychu płynnego.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Wskazówki

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS, -ENFG i -BRS są odporne na butwienie i nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji lub konserwacji. Przed i w czasie wykonywania jastrychu płyty BEKOTEC należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. poprzez rozłożenie odpowiednich podestów z desek.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Produkty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS


Schlüter®-BEKOTEC

Zalety systemu Schlüter®-BEKOTEC

Zapewnienie gwarancji:
gdy wytyczne dotyczące wbudowania systemu zostały spełnione i posadzka użytkowana jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem, Schlüter-Systems oferuje pięcioletnią umowę gwarancyjną na użytkowanie i brak usterek konstrukcji posadzki.

Posadzka bez pęknięć:
Schlüter-BEKOTEC jest zaprojektowany w ten sposób, że naprężenia skurczowe niwelowane są w modularnej siatce wypukłości. Wbudowanie zbrojenia konstrukcyjnego jest zbędne.

Konstrukcja bez odkształceń:
okładzina wykonana wg systemu Schlüter-BEKOTEC jest w fazie użytkowania wolna od naprężeń własnych, co pozwala praktycznie wykluczyć wystąpienie odkształceń płaszczyzny. Dotyczy to zwłaszcza obciążeń związanych ze zmianą temperatury np. przy ogrzewaniu podłogowym.

Bezspoinowy jastrych:
z wbudowania spoin dylatacyjnych w jastrychu w systemie Schlüter-BEKOTEC można zrezygnować, ponieważ jastrych ten redukuje powstałe naprężenia skurczowe na całej swej powierzchni.

Spoiny dylatacyjne w siatce spoin
posadzki z płytek lub płyt: przy systemie Schlüter-BEKOTEC podczas układania posadzek z płytek i płyt spoiny dylatacyjne można dowolnie rozplanować, ponieważ nie istnieje konieczność przejęcia spoin dylatacyjnych jastrychu. Należy jedynie przestrzegać ogólnych reguł podziału okładziny na pola pomiędzy spoinami dylatacyjnymi.

Krótki czas wbudowania:
na wykonanym w systemie Schlüter-BEKOTEC jastrychu, przy zastosowaniu maty oddzielającej, układać można posadzkę ceramiczną, z kamienia naturalnego lub sztucznego bezpośrednio po osiągnięciu czasu, po którym można chodzić po jastrychu. Przy wbudowaniu ogrzewania podłogowego można już po 7 dniach od chwili wykonania posadzki rozpocząć ogrzewanie.

Minimalna ilość materiału:
przy grubości warstwy pokrywającej 8 mm konieczna jest masa jastrychu ok. 52 kg/m2 ( 26 l/m2 ). Zaleta ta staje się widoczna w obliczeniach statycznych.

Szybko reagujące ogrzewanie podłogowe:
konstrukcja posadzkowa wg systemu Schlüter-BEKOTEC z ogrzewaniem podłogowym reaguje, w porównaniu z zazwyczaj wykonywanym jastrychem, szybciej na zmiany temperatury, gdyż masa jastrychu, która musi zostać ogrzana lub ochłodzona, jest znacznie mniejsza. Dzięki temu ogrzewanie może być eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, co jest jednoznaczne z oszczędnością energii.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Dane techniczne

1. Wielkość wypukłości: ok. 40 mm
Układanie w rozstawie:
50, 100, 150 mm ...
Systemowe rury grzewcze: śr. 12 mm Wypukłości są podcięte dookoła, co umożliwia zamontowanie rur grzewczych bez użycia klamer mocujących.

2. Połączenia:
łączenie płyt odbywa się przez nakładanie rzędów wypukłości na siebie i ich wzajemne wciśnięcie.

3. Wymiary użytkowe:
1,4 x 0,8 m = 1,12 m2
Wysokości płyty: 23 mm
(włącznie z 5 mm izolacji akustycznej)

4. Opakowanie: 10 sztuk / karton = 11,2 m2
Wymiary kartonu wynoszą ok.
1500 x 855 x 185 mm.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Produkty uzupełniające system

Płyta wyrównawcza
Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-EN FGTS 5 stosowana jest w obszarach drzwi i szafki rozdzielczej w celu ułatwienia połączeń i zmniejszenia strat materiału. Wykonana jest z gładkiej folii z polistyrenu z 5 mm izolacji akustycznej i w celu łączenia klejona jest dostarczaną w zestawie taśmą klejącą pod płytami z wypukłościami. W razie potrzeby w obszarach przejściowych izolację akustyczną należy precyzyjnie wyciąć.
wymiary: 1400 x 800 mm

Listwa zaciskowa do rur
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 jest listwą zaciskową do rur służącą do pewnego mocowania np. w obszarze przyłączeń rur na płycie wyrównawczej. Listwa zaciskowa jest samoprzylepna, co umożliwia mocowanie jej na płycie wyrównaczej.
długość: 80 cm

Taśma obustronnie klejąca
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 jest obustronnie klejącą taśmą przylepną do mocowania płyty z wypukłościami na płycie wyrównawczej a w razie potrzeby także na podłożu.
rolka: 66 m, szerokość: 30 mm, grubość: 1 mm

Pasek brzegowy
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF jest paskiem brzegowym ze spienionej pianki polietylenowej o zamkniętych porach ze stopką klejową, która od góry i od dołu posiada przylepne pasmo do mocowania. Przez naklejenie na podłoże i naciągnięcie stopki pasek brzegowy dociśnięty zostaje do ściany. Przez nałożenie płyty Schlüter-BEKOTEC na stopkę klejową powstaje połączenie mocujące płytę do podłoża i zapobiegające wpływaniu płynnego jastrychu pod podłogę.
rolka: 25 m, szerokość: 8 cm, grubość: 8 mm

Profil dylatacyjny
Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym do wbudowywania w obszarze drzwi w celu uniknięcia mostków akustycznych. Dwustronna powłoka i samoprzylepny pasek umożliwiają dokładne ułożenie.
długość: 1,00 m, szerokość: 60 / 80 / 100 mm, grubość: 10 mm
długość: 2,50 m, szerokość: 100 mm, grubość: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTSKontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki