logo

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS to sprawdzony system konstrukcji do wykonywania pozbawionych spękań posadzek, funkcjonalnie bezpiecznych i pływających jastrychów oraz jastrychów ogrzewanych z okładziną ceramiczną lub z kamienia naturalnego oraz innych materiałów pokryciowych. 

Pomimo że jest to system pływający, układa się go bezpośrednio na nośnym, przenoszącym obciążenia podłożu, takim jak beton oraz na istniejącym już jastrychu lub drewnianej konstrukcji stropowej. W przypadku ogrzewania należy uprzednio sprawdzić, czy podłoże umożliwia jego zastosowanie (szczeliny dylatacyjne, dylatacja brzegowa itd.). Podstawę systemu stanowią płyty jastrychowe z wypukłościami BEKOTEC-EN 18 FTS ze zintegrowaną izolacją akustyczną o grubości 5 mm, tłumiącą odgłosy kroków. Płyty te układa się bezpośrednio na nośnym podłożu. Zmierzona izolacyjność systemu od dźwięków uderzeniowych wg normy DIN EN ISO 717-2 wynosi 25 dB. Rzeczywisty wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej konstrukcji uzależniony jest od lokalnych warunków (rodzaju konstrukcji) i może odbiegać od tej wartości. W związku z tym uzyskane w trakcie prób wartości mogą nie być miarodajne dla danego budynku. Pewne wartości uzyskać można jedynie poprzez dokonanie pomiarów na miejscu z uwzględnieniem rzeczywistych warunków konstrukcyjnych. Z geometrii płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 18 FTS wynika minimalna grubość warstwy jastrychu, wynosząca 26 mm pomiędzy i 8 mm nad wypukłościami płyty. Wypukłości rozłożone są w sposób umożliwiający zamocowanie będących częścią systemu rur ogrzewania podłogowego o średnicy 12 mm w odstępach co 50 mm.

Ogrzewanie podłogowe jest łatwe w regulacji i może być optymalnie eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, ponieważ tylko stosunkowo niewielka masa jastrychu (przy pokryciu 8 mm ok. 52 kg/ m² ≙ 26 l/m²) musi być podgrzewana lub schładzana.

Skurcz jastrychu powstający w procesie twardnienia jest redukowany w modularnej siatce wypukłości. Dzięki temu naprężenia skurczowe nie mogą oddziaływać na całą powierzchnię. Można zatem zrezygnować z wykonania spoin dylatacyjnych strefowych. Gdy po jastrychu cementowym można już chodzić, przykleja się matę oddzielającą Schlüter-DITRA, alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN 4 lub Schlüter-DITRA-HEAT (jastrych anhydrytowy ≤ 2 CM-%). Bezpośrednio na macie układa się płytki ceramiczne lub płyty z kamienia naturalnego na zaprawie cienkowarstwowej. Spoiny dylatacyjne w warstwie okładziny należy wykonać stosując profile Schlüter-DILEX, z zachowaniem wymaganych odstępów.

Materiały okładzinowe niewrażliwe na pęknięcia, jak np. parkiet czy wykładziny dywanowe, układa się bezpośrednio na jastrychu po osiągnięciu właściwej dla danego materiału wilgotności końcowej.
Dalsze informacje można znaleźć w naszym podręczniku technicznym.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Obróbka

 1. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS układa się na wystarczająco nośnym i równym podłożu. Wszelkie nierówności podłoża należy wcześniej wyrównać. 
 2. Styk okładziny ze ścianą lub inną zabudową należy oddzielić paskiem brzegowym Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF o grubości 8 mm. Zintegrowana na pasku brzegowym samoprzylepna stopka nośna posiada na górnej i dolnej stronie pasek samoprzylepny do mocowania. Przez przyklejenie paska samoprzylepnego do podłoża i naciągnięcie stopki pasek brzegowy zostaje dociśnięty do ściany. Po ułożeniu płyty z wypukłościami BEKOTEC na stopce klejącej powstaje połączenie, które mocuje płytę do podłoża i zapobiega wypływaniu jastrychu przy zastosowaniu jastrychów płynnych.
 3. Aby uniknąć mostków akustycznych, płyty z wypukłościami BEKOTEC-EN 18 FTS muszą być dokładnie przycięte do kształtu danej powierzchni. W celu połączenia zatrzasnąć płyty w stożkowych wypukłościach łączących na skraju płyt (patrz zdjęcie).
  Pod drzwiami i przy rozdzielaczu obiegów grzewczych w celu ułatwienia prowadzenia rur można zastosować gładką płytę wyrównawczą Schlüter-BEKOTEC- -ENFGTS, układaną pod płytami z wypukłościami i mocowaną dwustronnie klejącą taśmą. W razie potrzeby w obszarach przejściowych izolację akustyczną płyty z wypukłościami należy dokładnie usunąć. Samoprzylepna listwa zaciskowa do rur Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 umożliwia precyzyjne prowadzenie rur w tym obszarze. 
 4.  Aby wykonać ogrzewanie podłogowe BEKOTEC-THERM, między podciętymi wypukłościami płyty należy zacisnąć przynależne do systemu rury grzewcze o średnicy 12 mm. Rozstaw rur należy dobrać odpowiednio do wymaganej mocy grzewczej na podstawie odpowiednich wykresów BEKOTEC.
 5. Na płycie z wypukłościami układa się świeży jastrych cementowy o klasie CT-C25-F4, maks. F5 lub jastrych anhydrytowy CA-C25-F4, maks.F5 z minimalną warstwą przykrycia wynoszącą 8 mm (zalecane kruszywo 0-4 mm). W celu wyrównania wysokości można częściowo zwiększyć grubość warstwy do maks. 20 mm. Można również stosować odpowiednie jastrychy płynne CAF/CTF o odpowiedniej specyfikacji. Należy tu uwzględnić systemy dopuszczone do stosowania.
  Wskazówka: odmienne właściwości jastrychu należy wcześniej uzgodnić z naszym działem sprzedaży technicznej.
  Aby zapobiec przenoszeniu się odgłosu kroków między dwoma pomieszczeniami należy oddzielić jastrych za pomocą profilu dylatacyjnego Schlüter-DILEX-DFP.
 6. Bezpośrednio po osiągnięciu wytrzymałości początkowej umożliwiającej chodzenie po jastrychu cementowym, mata oddzielająca Schlüter-DITRA (alternatywnie: Schlüter-DITRA-DRAIN  4 lub Schlüter-DITRA-HEAT) zostaje przyklejona zgodnie ze wskazówkami obróbki zawartymi w opisie technicznym produktu 6.1 (alternatywnie: 6.2 lub 6.4). Jastrychy anhydrytowe można przykryć matą oddzielającą już po osiągnięciu wilgotności końcowej ≤ 2 CM-%.
 7. Bezpośrednio na macie oddzielającej można ułożyć metodą cienkowarstwową okładzinę z ceramiki lub kamienia naturalnego. Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, okładzina ceramiczna leżąca na macie oddzielającej musi być rozdzielona dylatacjami na poszczególne pola. Do wykonania spoin dylatacyjnych należy zastosować profile Schlüter-DILEX-BWB, -BWS, -KS lub -AKWS (patrz Opis techniczny produktu 4.6–4.8 i 4.18).
 8. Dylatacyjny profil wklęsły Schlüter-DILEX-EK lub -RF (patrz Opis techniczny produktu 4.14) należy zamontować jako dylatację brzegową na styku podłogi i ściany. Nadmiar paska brzegowego BEKOTEC-BRS 808 KSF musi być wcześniej odcięty.
 9. W przypadku zastosowania ceramicznej podłogi klimatyzowanej BEKOTEC- THERM jako ogrzewania podłogowego, gotowa konstrukcja posadzki z okładziną może być nagrzana już po 7 dniach. Zaczynając od temperatury zasilania 25°C, dziennie można podwyższać temperaturą o maks. 5°C, aż do osiągnięcia wymaganej temperatury użytkowej.
 10. Materiały okładzinowe, które nie są zagrożone pękaniem (np. parkiet, wykładzina dywanowa lub wykładzina z tworzywa sztucznego) są nakładane bezpośrednio na jastrych BEKOTEC bez maty oddzielającej. Przy tym wysokość jastrychu musi być dostosowana do danej grubości materiału. 
  Wskazówka: oprócz obowiązujących wytycznych dotyczących obróbki należy przestrzegać dopuszczalnej wilgotności końcowej jastrychu dla wybranego materiału okładzinowego. Szczegółowe wskazówki dotyczące obróbki w połączeniu z okładzinami nieceramicznymi znajdują się w instrukcji technicznej dla Schlüter-BEKOTEC-THERM lub prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Materiał

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS z 5 milimetrową warstwą izolacji akustycznej produkuje się z twardej folii polistyrenowej. Skład włókniny izolującej akustycznie to specjalna mieszanka tkanin tekstylnych. Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS nadaje się do stosowania w przypadku tradycyjnie układanych jastrychów na bazie cementu lub anhydrytu, jak również jastrychów płynnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Wskazówki

Schlüter-BEKOTEC-EN 18 FTS, -ENFG, i -BRS są odporne na gnicie i nie wymagają specjalnej pielęgnacji ani konserwacji. Przed i w trakcie układania jastrychu należy odpowiednio zabezpieczyć płytę z wypukłościami przed uszkodzeniem w wyniku oddziaływań mechanicznych, np. poprzez ułożenie desek jako ciągów komunikacyjnych.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Produkty


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

1 płyta (1,12 m²) = najmniejsza jednostka handlowa

Poprawa izolacyjności akustycznej:
Przy płycie jastrychowej z wypukłościami EN 18 FTS stwierdzono, zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-1, poprawę tłumienia odgłosów kroków do 25 dB.
Paski brzegowe:
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 18 FTS należy stosować dylatację brzegową BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

1 płyta (0,77 m²) = najmniejsza jednostka dostawy

Paski brzegowe:
Do płyt jastrychowych z wypukłościami EN 12 FK należy stosować pasek brzegowy BRS 808 KSF.


Schlüter®-BEKOTEC

Zalety systemu Schlüter®-BEKOTEC

Zapewnienie gwarancji:
gdy wytyczne dotyczące wbudowania systemu zostały spełnione i posadzka użytkowana jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem, Schlüter-Systems oferuje pięcioletnią umowę gwarancyjną na użytkowanie i brak usterek konstrukcji posadzki.

Posadzka bez pęknięć:
Schlüter-BEKOTEC jest zaprojektowany w ten sposób, że naprężenia skurczowe niwelowane są w modularnej siatce wypukłości. Wbudowanie zbrojenia konstrukcyjnego jest zbędne.

Konstrukcja bez odkształceń:
okładzina wykonana wg systemu Schlüter-BEKOTEC jest w fazie użytkowania wolna od naprężeń własnych, co pozwala praktycznie wykluczyć wystąpienie odkształceń płaszczyzny. Dotyczy to zwłaszcza obciążeń związanych ze zmianą temperatury np. przy ogrzewaniu podłogowym.

Bezspoinowy jastrych:
z wbudowania spoin dylatacyjnych w jastrychu w systemie Schlüter-BEKOTEC można zrezygnować, ponieważ jastrych ten redukuje powstałe naprężenia skurczowe na całej swej powierzchni.

Spoiny dylatacyjne w siatce spoin
posadzki z płytek lub płyt: przy systemie Schlüter-BEKOTEC podczas układania posadzek z płytek i płyt spoiny dylatacyjne można dowolnie rozplanować, ponieważ nie istnieje konieczność przejęcia spoin dylatacyjnych jastrychu. Należy jedynie przestrzegać ogólnych reguł podziału okładziny na pola pomiędzy spoinami dylatacyjnymi.

Krótki czas wbudowania:
na wykonanym w systemie Schlüter-BEKOTEC jastrychu, przy zastosowaniu maty oddzielającej, układać można posadzkę ceramiczną, z kamienia naturalnego lub sztucznego bezpośrednio po osiągnięciu czasu, po którym można chodzić po jastrychu. Przy wbudowaniu ogrzewania podłogowego można już po 7 dniach od chwili wykonania posadzki rozpocząć ogrzewanie.

Minimalna ilość materiału:
przy grubości warstwy pokrywającej 8 mm konieczna jest masa jastrychu ok. 52 kg/m2 ( 26 l/m2 ). Zaleta ta staje się widoczna w obliczeniach statycznych.

Szybko reagujące ogrzewanie podłogowe:
konstrukcja posadzkowa wg systemu Schlüter-BEKOTEC z ogrzewaniem podłogowym reaguje, w porównaniu z zazwyczaj wykonywanym jastrychem, szybciej na zmiany temperatury, gdyż masa jastrychu, która musi zostać ogrzana lub ochłodzona, jest znacznie mniejsza. Dzięki temu ogrzewanie może być eksploatowane przy niskich temperaturach zasilania, co jest jednoznaczne z oszczędnością energii.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Dane techniczne

1. Wielkość wypukłości: ok. 40 mm
Układanie w rozstawie:
50, 100, 150 mm ...
Systemowe rury grzewcze: śr. 12 mm Wypukłości są podcięte dookoła, co umożliwia zamontowanie rur grzewczych bez użycia klamer mocujących.

2. Połączenia:
łączenie płyt odbywa się przez nakładanie rzędów wypukłości na siebie i ich wzajemne wciśnięcie.

3. Wymiary użytkowe:
1,4 x 0,8 m = 1,12 m2
Wysokości płyty: 23 mm
(włącznie z 5 mm izolacji akustycznej)

4. Opakowanie: 10 sztuk / karton = 11,2 m2
Wymiary kartonu wynoszą ok.
1500 x 855 x 185 mm.


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Produkty uzupełniające system

Płyta wyrównawcza
Płyta wyrównawcza Schlüter-BEKOTEC-EN FGTS 5 stosowana jest w obszarach drzwi i szafki rozdzielczej w celu ułatwienia połączeń i zmniejszenia strat materiału. Wykonana jest z gładkiej folii z polistyrenu z 5 mm izolacji akustycznej i w celu łączenia klejona jest dostarczaną w zestawie taśmą klejącą pod płytami z wypukłościami. W razie potrzeby w obszarach przejściowych izolację akustyczną należy precyzyjnie wyciąć.
wymiary: 1400 x 800 mm

Listwa zaciskowa do rur
Schlüter-BEKOTEC-ZRKL 10/12 jest listwą zaciskową do rur służącą do pewnego mocowania np. w obszarze przyłączeń rur na płycie wyrównawczej. Listwa zaciskowa jest samoprzylepna, co umożliwia mocowanie jej na płycie wyrównaczej.
długość: 80 cm

Taśma obustronnie klejąca
Schlüter-BEKOTEC-BTZDK66 jest obustronnie klejącą taśmą przylepną do mocowania płyty z wypukłościami na płycie wyrównawczej a w razie potrzeby także na podłożu.
rolka: 66 m, szerokość: 30 mm, grubość: 1 mm

Pasek brzegowy
Schlüter-BEKOTEC-BRS 808 KSF jest paskiem brzegowym ze spienionej pianki polietylenowej o zamkniętych porach ze stopką klejową, która od góry i od dołu posiada przylepne pasmo do mocowania. Przez naklejenie na podłoże i naciągnięcie stopki pasek brzegowy dociśnięty zostaje do ściany. Przez nałożenie płyty Schlüter-BEKOTEC na stopkę klejową powstaje połączenie mocujące płytę do podłoża i zapobiegające wpływaniu płynnego jastrychu pod podłogę.
rolka: 25 m, szerokość: 8 cm, grubość: 8 mm

Profil dylatacyjny
Schlüter-DILEX-DFP jest profilem dylatacyjnym do wbudowywania w obszarze drzwi w celu uniknięcia mostków akustycznych. Dwustronna powłoka i samoprzylepny pasek umożliwiają dokładne ułożenie.
długość: 1,00 m, szerokość: 60 / 80 / 100 mm, grubość: 10 mm
długość: 2,50 m, szerokość: 100 mm, grubość: 10 mm


Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTSKontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki