logo

Schlüter®-KERDI-LINE

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-KERDI-LINE jest wieloelementowym systemem odpływowym do budowy bezbrodzikowych pryszniców z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub posadzek przemysłowych. 

Składa się z korpusu rynny z walcowanej stali nierdzewnej oraz pokrywy/konstrukcji ramki, które dają się dopasować do dowolnej grubości posadzki za pomocą dostępnych w zestawie pomocy montażowych. Konstrukcje ramek dostępne są w dwóch wariantach: jako ramka profilowa o 10 mm szerokości, szczotkowanej lub polerowanej na wysoki połysk powierzchni licowej, jak również jako ramka konturowa.

Schlüter-KERDI-LINE-H z poziomym odpływem posiada zintegrowany z obudową syfon brodzikowy.
Wysokość podstaw rynny:

 • DN 40 (40 mm) = 78 mm
 • DN 50 (50 mm) = 97 mm

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 z poziomym odpływem posiada zintegrowany z obudową syfon brodzikowy i charakteryzuje się wydajnością odpływu > 0,8l/s (wg normy DIN EN 1253) przy wysokości lustra wody 2 cm oraz wysokością zamknięcia wodnego 50 mm.

Schlüter-KERDI-LINE-F z czołowym odpływem poziomym wyposażony jest w obudowę ze zintegrowanym syfonem.
Wysokość podstawy rynny:

 •  DN 40 (40 mm) = 60 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS do pionowego odwodnienia, np. przez strop między kondygnacjami wyposażone są w zależności od potrzeb w zintegrowany z obudową syfon brodzikowy (KERDI-LINE-V) lub w syfon rurowy – także z decentralnym odpływem (KERDI-LINE-VOS).
Wysokość podstawy rynny:

 • DN 50 (50 mm) = 24 mm

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 z pionowym odpływem ze zintegrowanym z obudową syfonem brodzikowym i wydajnością odpływu ≥ 1,0l/s (wg normy DIN EN 1253) przy wysokości lustra wody 2 cm oraz wysokością zamknięcia wodnego 50mm.
Wysokość podstawy rynny:

 • DN 50 (50 mm) = 48 mm

W przypadku KERDI-LINE H 50 i H 40 korpus rynny wkładany jest w celu ułatwienia i przyspieszenia montażu do dopasowanej podstawy rynny z polistyrenu. W przypadku Schlüter-KERDI-LINE-V, -H 50 G2 i KERDI-LINE-F – ze względu na prowadzenie odpływu – korpus rynny i podstawa są ze sobą związane.

Schlüter-KERDI-LINE nadaje się uniwersalnie do montażu środkowego w powierzchni lub przy ścianie.

Długość odwodnienia liniowego KERDI-LINE-H, -H 50 G2 i -V, -VS, -V 50 G2:

 • 550 cm do 180 cm
  (VOS = poza osią co 70 do 120 cm),
  w odstępach co 10 cm

Długość odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE-F:

 • 50 cm do 120 cm, 
  w odstępach co 10 cm 

Na okalającym rynnę kołnierzu przyklejona jest manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny z uszczelnieniem zespolonym zarówno na powierzchni posadzki, jak i w obszarze przylegającej ściany.

W ten sposób w połączeniu z systemami uszczelniającymi Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT lub Schlüter-KERDI-BOARD i i należącymi do systemu klejami uszczelniającymi Schlüter-KERDI-COLL-L wzgl. Schlüter-KERDI-FIX powstają sprawdzone uszczelnienia zespolone z przyłączonymi odwodnieniami liniowymi.

Uwaga: Schlüter-KERDI-LINE i konstrukcje ramek montowane są z użyciem kleju cementowego. Do rynien, ramek i rusztów nie jest zalecane stosowanie silikonów z zawartością octu.

Schlüter-KERDI-LINE jest elementem systemu spełniającym wymagania obowiązującej w Niemczech normy dotyczącej uszczelnień DIN 18534 i posiada – w połączeniu ze wspomnianymi wyżej systemami Schlüter- – abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego). 

Klasy obciążenia wilgocią zgodnie z abP można znaleźć w odpowiednich prospektach produktów. 

Schlüter-KERDI-LINE jest zgodgnie z ETAG 022 (uszczelnienia zespolone) elementem systemu z europejskim dopuszczeniem do stosowania (ETA = European Technical Assessment). Sprawdzane wraz KERDI-LINE wspomniane powyżej produkty Schlüter- oznaczone są znakiem CE.

Widoczne powierzchnie ramy, jak również pokrywy – w wykonaniu zamkniętym i perforowanym – wykonane są ze szczotkowanej lub polerowanej na wysoki połyski stali nierdzewnej. Do ramy profilu oferowane jest także 10-milimetrowej grubości zagłębienie na płytki. Dodatkowo oferowany jest bezramowy, niezależnie od wysokości, wspornik pod okładzinę (Schlüter-KERDI-LINE-D). 


Schlüter-KERDI-LINE-GTO jest syfonem brodzikowym z suchą klapą silikonową. Stosować go można zamiast dwuczęściowego syfonu brodzikowego i zapobiega on powstawaniu zapachów przez wysychanie przestrzeni syfonu w przypadku rzadko używanych systemów odpływowych (np. w łazienkach dla gości, domkach letniskowych itp.). Przy wydajności odpływu 0,4/s (zgodnie z normą DIN EN 1253) suchy syfon brodzikowy może zastąpić tam trwale istniejące syfony względnie zapobiegać niewystarczającemu odpowietrzeniu systemu odwodnienia (nie nadaje się do stosowania z KERDI-LINE-F / -VS /-VOS).


Wskazówka:

KERDI-LINE-H i V należy wbudować z systemową płytą spadkową Schlüter-KERDI-SHOWER-L zintegrowaną z uszczelnieniem KERDI (patrz Karta techniczna 8.8). Zasadniczo możliwe jest wykonanie jastrychu ze spadkiem. Należy uszczelnić górną powierzchnię jastrychu w przypadku Schlüter-KERDI (patrz opis produktu 8.1), DITRA (patrz opis produktu 6.1) lub -DITRA-HEAT (patrz opis produktu 6.4). W przypadku Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2, -V 50 G2 i KERDI-LINE-F ze względów konstrukcyjnych (prowadzenie odpływu) konieczne jest wykonanie jastrychu ze spadkiem. W przypadku Schlüter-DITRA (patrz opis produktu 6.1) lub -DITRA-HEAT należy uszczelnić powierzchnię jastrychu.

U Dotpełnieniem systemu są połączenia z posadzką lub ścianą Schlüter-SHOWERPROFILE- S i -R (patrz opis produktu 14.1). Do skosów ścian bocznych jest odpowiedni do spadku – klinowy – Schlüter-SHOWERPROFILE-S. Otaczające ściany uszczelnia się za pomocą Schlüter-KERDI (patrz opis produktu 8.1) lub jako Schlüter-KERDI-BOARD (patrz opis produktu 12.1)


Schlüter®-Kerdi-Line

Obróbka

Poniżej przedstawione są kroki wykonawcze montażu odwodnienia liniowego. Szczegółowe opisy – patrz oddzielne instrukcje montażu:

 • Schlüter®-KERDI-LINE-H
 • Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
 • Schlüter®-KERDI-LINE-F
 • Schlüter®-KERDI-LINE-V
 • Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
 • Schlüter®-KERDI-LINE-D (podstawa rynny)

Montaż przy niewielkiej grubości warstw konstrukcji:

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 i -F są przeznaczone do poziomego odwodnienia na stropie między kondygnacjami, przy czym w szczególności Schlüter-KERDI-LINE- F, ze względu na niewielką wysokość 60 mm, nadaje się do stosowania przy remontach lub modernizacji. Gdy możliwe jest odwodnienie przez strop, Schlüter-KERDI-LINE-V pozwala na uzyskanie konstrukcji o wysokości ≥ 24 mm. 

Schlüter®-KERDI-LINE-H
Odpływ poziomy

 1. Podstawę rynny układa się na równym, wypoziomowanym podłożu. W celu usunięcia nierówności i uzyskania odpowiedniej wysokości podstawę można ułożyć na odpowiednio gęsto ułożonych plackach zaprawy lub na powierzchniowo wykonanej warstwie wyrównawczej. W przypadku montażu przyściennego podstawę rynny ułożyć odpowiednio do grubości okładziny ściennej. Przy montażu środkowym podstawę rynny ustawia się symetrycznie przy użyciu dostarczanego w zestawie paska wypełniającego.

  Wskazówka: W przypadku akustycznych wymagań dotyczących tłumienia odgłosu kroków należy pod podstawą rynny ułożyć odpowiednią izolację akustyczną i obrzeża oddzielić pasmami izolacji brzegowej.

  Wskazówka: W celu poprawienia ochrony akustycznej w obszarze prysznica należy ułożyć matę tłumiącą Schlüter-KERDI-LINE-SR oraz pasma izolacji brzegowej. Maty tłumiące akustycznie należy układać luzem na styk na równej powierzchni masywnego stropu. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby nadrukowana strona odwrócona była w górę. Aby zapobiec powstawaniu mostków akustycznych, styki mat można pokryć Schlüter-DITRA-SOUND-KB.

  Dalsze detale zabudowy sprawdzonych konstrukcji systemowych – zgodnie z wymaganiami akustycznymi odpowiednich norm i wytycznych – patrz podstawy projektowe.
   
 2. Rynnę wkłada się do podstawy – z odpowiednio przyciętą rurą odpływową, którą przyłącza się do instalacji odwadniającej budynku. Następnie należy sprawdzić szczelność instalacji.
   
 3. Następnie do ustawionego odpływu liniowego KERDI-LINE-H wbudowuje się dokładnie płytę spadkową Schlüter-SHOWER-L na odpowiedniej warstwie wyrównującej z jastrychu lub innej podsypki. Warstwa wyrównująca powinna być ułożona na wysokość górnej krawędzipodstawy odwodnienia (patrz karta techniczna 8.8). Alternatywnie można nanieść odpowiedniej grubości warstwę jastrychu ze spadkiem i zaciągnąć ją ponad górną krawędź podstawy rynny.
   
 4. W celu klejenia manszety Schlüter-KERDI zatapia się ją powierzchniowo w naniesionej ząbkowaną kielnią 3 x 3 lub 4 x 4 mm powierzchni uszczelniającej z kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L (patrz opis produktu 8.4).

  Przestrzegać czasu schnięcia otwartego kleju. Przyłączenia do ścian należy odpowiednio prawidłowo wykonać używając taśm uszczelniających KERDI i kleju Schlüter-KERDI-COLL-L.
   

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2
Odpływ poziomy z wysokością zamknięcia wodnego 50 mm.

 1. W celu uzyskania minimalnej wysokości zabudowy 120 mm należy skrócić adapter (maks. głebokość osadzenia 90 mm) do minimalnej głębokości osadzenia 15 mm.
   
 2. Adapter ponownie włożyć do rynny i silnie przykręcić.
   
 3. Odpływ nałożyć na adapter i wcisnąć.
   
 4. Wyrównać podłoże w obrębie podstawy rynny za pomocą zaprawy cienkowarstwowej. Korpus rynny włącznie z podstawą nałożyć na odpływ i wcisnąć. W razie potrzeby dostosować wysokości za pomocą placków zaprawy. Odpływ zabezpieczyć przed osuwaniem się adaptera. W przypadku montażu przy ścianie korpus rynny należy ustawić odpowiednio do odstępu od ściany z uwzględnieniem grubości okładziny ściennej (patrz przykłady montażu 4a i 4b).
   
 5. Przyłączyć i ustawić istniejącą rurę odwodnienia budynku.
   
 6. Następnie wykonać jastrych ze spadkiem (2%) w powierzchni prysznica – wzgl. na uprzednio ułożonej izolacji.
   
 7. Powierzchnię jastrychu pokryć zaprawą cienkowarstwową. Zalecane ząbkowanie szpachli w przypadku DITRA to 3 x 3 lub 4 x 4 mm. W przypadku stosowania DITRA-HEAT – 6 x 6 mm.
   
 8. Następnie nakleić Schlüter-DITRA wzgl. -DITRA-HEAT. Miejsca styków uszczelnić Schlüter-KEBA przy zastosowaniu Schlüter-KERDI-COLL-L (patrz opis produktu 6.1 bzw. 6.4)

... dalsze kroki – analogicznie do Schlüter-KERDI-LINE-H (od punktu 4).
 

Schlüter®-KERDI-LINE-F
Poziomy odpływ czołowy o niewielkiej wysokości konstrukcji

 1. Załączoną uszczelkę lamelkową zakłada się na króciec odpływu korpusu rynny (zwrócić uwagę na położenie).
   
 2. Następnie nakłada się korpus odpływu.
   
 3. Równe i poziome podłoże pokryć zaprawą cienkowarstwową i ułożyć podstawę rynny. Do wyrównania nierówności i w celu uzyskania odpowiednich wysokości podstawę rynny układać można w pożądanej pozycji także na odpowiednio rozłożonych plackach zaprawy lub na rozłożonej na całej powierzchni warstwie wyrównawczej. W przypadku montażu przy ścianie rynnę należy ułożyć uwzględniając grubość warstwy okładziny ściennej. Przy usytuowaniu na środku powierzchni podstawę rynny ustawia się symetrycznie przy użyciu załączonego pasma wypełniającego.
   
 4. Następnie przyłącza się korpus odpływu do istniejącego odwodnienia budynku. W kolejnym kroku rynnę ustawia się za pomocą poziomicy i przeprowadza próbę szczelności.
   
 5. Następnie wykonuje się jastrych ze spadkiem (2%) w powierzchni prysznica do miejsca precyzyjnie montowanej i wypoziomowanej przy użyciu poziomicy Schlüter-KERDI-LINE-F.
   
 6. Po czasie, kiedy można zacząć chodzić po jastrychu, nakleja się na jego powierzchnię Schlüter-DITRA na zaprawie cienkowarstwowej (ząbkowanie szpachli 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm). Płytki klejone na DITRA muszą mieć wymiary co najmniej 5 x 5 cm (patrz także prospekt 6.1).
   
 7. Do klejenia manszety Schlüter-KERDI na przyłączonym uszczelnieniu powierzchni nanosi się klej szczelniający Schlüter-KERDI-COLL-L (patrz prospekt 8.4) za pomocą ząbkowanej szpachli 3 x 3 lub 4 x 4 mm i zatapia się w nim manszetę Schlüter-KERDI na całej powierzchni. Należy przestrzegać czasu otwartego kleju. Również przyłączenia do ścian wykonuje się fachowo taśmami uszczelniającymi KERDI-KEBA przy zastosowaniu Schlüter-KERDI-COLL-L do klejenia.
   

Schlüter®-KERDI-LINE-V, -VS, -VOS
Odpływ pionowy

 1. Podstawę rynny układa się na równym, wypoziomowanym podłożu. W celu usunięcia nierówności i uzyskania odpowiedniej wysokości, podstawę można ułożyć na odpowiednio gęsto ułożonych plackach zaprawy lub na powierzchniowo wykonanej warstwie wyrównawczej. W przypadku montażu przyściennego podstawę rynny ułożyć odpowiednio do grubości okładziny ściennej. Przy montażu środkowym podstawę rynny ustawia się symetrycznie przy użyciu dostarczanego w zestawie paska wypełniającego.

  Wskazówka: W celu poprawienia ochrony akustycznej w obszarze prysznica należy ułożyć matę tłumiącą Schlüter-KERDI-LINE-SR oraz pasma izolacji brzegowej. Maty tłumiące akustycznie należy układać luzem na styk na równej powierzchni masywnego stropu. Należy przy tym zwrócić uwagę, żeby nadrukowana strona odwrócona była w górę. Aby zapobiec powstawaniu mostków akustyczynch, styki mat można pokryć Schlüter-DITRA-SOUND-KB.

  Dalsze detale zabudowy sprawdzonych konstrukcji – patrz podstawy projektowe.
   
 2. Rynnę wkłada się do podstawy – z odpowiednio przyciętą rurą odpływową, którą przyłącza sią do instalacji odwadniającej budynku. Następnie należy sprawdzić szczelność instalacji.
   
 3. W dokładnie ustawioną rynnę Schlüter-KERDI-LINE-V wbudowuje się na odpowiedniej wysokości płytę ze spadkiem Schlüter-SHOWER-L w taki sposób, aby licowała ona z górną powierzchnią podstawy rynny (patrz opis produktu 8.8). Alternatywnie można nanieść odpowiedniej grubości warstwę jastrychu ze spadkiem i zaciągnąć ją ponad górną krawędź podstawy rynny.
   
 4. W celu wklejenia manszety Schlüter-KERDI zatapia się ją powierzchniowo w naniesionej ząbkowaną kielnią 3 x 3 lub 4 x 4 mm powierzchni uszczelniającej z kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L (patrz opis produktu 8.4).

  Przestrzegać czasu schnięcia otwartego kleju. Przyłączenia do ścian należy odpowiednio prawidłowo wykonać używając taśm uszczelniających KERDI i kleju Schlüter-KERDI-COLL-L.
   

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2
Pionowy odpływ z wysokością zamknięcia wodnego 50 mm

 1. Ustalić pozycję odwodnienia liniowego i wykonać/nawiercić otwór w stropie pod obudowę wpustu. Następnie ustawić tam wpust.
   
 2. W celu osiągnięcia minimalnej wysokości montażowej 48 mm należy skrócić adapter (maksymalna głębokość osadzenia 90 mm) do minimalnej głębokości osadzenia 30 mm.
   
 3. Adapter ponownie włożyć do rynny i silnie przykręcić.
   
 4. Równe podłoże w obszarze podstawy rynny pokryć zaprawą cienkowarstwową. Rynnę wraz z podstawą nałożyć na obudowę wpustu i wcisnąć. W razie potrzeby wyrównać wysokości plackami zaprawy. W przypadku montażu przyściennego ustawić rynnę w zależności od odstępu od ściany i grubości okładziny ściennej (patrz przykłady montażu 4a i 4b).
   
 5. Następnie nanieść jastrych ze spadkiem (2 %) na powierzchnię prysznica.
   
 6. Powierzchnię jastrychu pokryć zaprawą cienkowarstwową. Zalecane ząbkowanie szpachli w przypadku DITRA wynosi 3 x 3 lub 4 x 4 mm. W przypadku stosowania DITRA-HEAT 6 x 6 mm.
   
 7. Nakleić Schlüter-DITRA wzgl. DITRA-HEAT – styki uszczelnić za pomocą Schlüter-KEBA przy zastosowaniu Schlüter-KERDI-COLL-L (patrz opis produktu 6.1 wzgl. 6.4).

... dalsze kroki jak w Schlüter-KERDI-LINE-H (od punktu 4).

Ochrona przeciwpożarowa dla KERDI-LINE-V 50 G2… z Schlüter®-KERDI-LINE-BS / -ZBS

Elementy systemu zgodnie z numerem niemieckiego dopuszczenia Z-19.17-1719 zapobiegają przedostawaniu się ognia pomiędzy kondygnacjami. Wkładka przeciwpożarowa (art. nr: KL BS) wkładana jest w obudowę odpływu zestawu odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2.

Elementy systemu zgodnie z numerem niemieckiego dopuszczenia Z-19.17-1719 zapobiegają przedostawaniu się ognia pomiędzy kondygnacjami. Wkładka przeciwpożarowa (art. nr: KL BS) wkładana jest w obudowę odpływu zestawu odwodnienia liniowego Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2.

Montaż wkładki przeciwpożarowej KL BS:

 1. Najpierw osadza się wkładkę przeciwpożarową KL BS.
   
 2. Następnie wkłada się pierścień zaciskowy, używając do pomocy znajdujący się w zestawie środek poślizgowy. 

W połączeniu z umieszczoną w otworze w stropie (ø 160 mm) opcjonalną uszczelką (art. nr: KD ZBS) można zapobiec przedostawaniu się ciepła, ognia i dymu w momencie przekroczenia temperatury ok. 150 °C przez spienienie znajdującej się w elemencie substancji pieniącej do uzyskania odporności ogniowej R120, R90, R60, R30 (w zależności od stropu).

Funkcja ochrony przeciwpożarowej uszczelki KD ZBS działa jedynie w połączeniu z wkładką przeciwpożarową KL BS!

Alternatywnie obudowę wpustu można zabetonować lub po wykonaniu w masywnym stropie zaszpachlować zaprawą cementową MG III.

Montaż przy ścianie

 1. Przyciąć manszetę Schlüter-KERDI do obszaru narożnika.
   
 2. Manszetę Schlüter-KERDI szczelnie przekleić klejen Schlüter-KERDI-COLL-L. Zawarty w zestawie narożnik wewnętrzny Schlüter-KERECK przyciąć
   
 3. … i nakleić przy użyciu Schlüter-KERDI- COLL-L.

Montaż ramki i pokrywy

 1. Włożyć ramkę włącznie z paskiem dystansowym.
   
 2. Ramkę ustawić na wysokość posadzki za pomocą dostarczonej w zestawie regulacji wysokości. Patrz ilustracja.
   
 3. Pod ramkę nanieść na całym obszarze zaprawę cienkowarstwową i następnie układać powierzchniowo posadzkę.
   
 4. Po stwardnięciu usunąć pasek dystansowy i regulację wysokości. Następnie można założyć pokrywę.

Wskazówka: Przy montażu ramki profilowej z polerowaną na wysoki połysk powierzchnią należy przed spoinowanie zdjąć folię. Zabrudzenia zaprawą lub klejem do płytek należy natychmiast usunąć.

Montaż Schlüter®-KERDI-LINE-D Bezramowa podstawa posadzki

 1. Przy zabudowie przyściennej po usunięciu folii ochronnej z paska przykrywającego, przykleja się – jak na ilustracji – do ściany.
   
 2. Następnie zakłada się elementy dystanowe korpusu rynny…
   
 3. ... i dochodzi do tego miejsca posadzką prysznica. Należy całkowicie usunąć nadmiar zaprawy cienkowarstwowej i wypełnić całkowicie wszystkie otwarte komory w warstwie klejowej (patrz wskazówka).
   
 4. W przypadku zabudowy przyściennej szerokość (B) okładziny odpowiada odległości w świetle od ściany do wewnętrznej krawędzi wkładki dystansowej minus 1 mm.

  W przypadku zabudowy środkowej szerokość okładziny odpowiada wewnętrznemu wymiarowi wkładki dystanowej (= 50 mm).

  Na końcach można w razie potrzeby dopasować końcówkę do szerokości spoiny posadzki lub wykonać jako przebiegającą wokoło spoinę odwadniającą.
   
 5. Po stwardnięciu usunąć wkładkę dystansową i podstawę pod posadzkę pokryć zaprawą cienkowarstwową.
   
 6. Nakleić posadzkę i odpowiedno ustawić. Nie spoinować obaszaru podstawy posadzki.


Uwaga: nadmierna warstwa zaprawy musi być usunięta, a ewentualne wolne przestrzenie w kleju zaszpachlowane.

Uwaga: do rynien, ramek i rusztów nie jest zalecane stosowanie silikonów z zawartością octu.


Schlüter®-Kerdi-Line

Materiał

Korpus rynny do długości 120 cm wykonany jest z walcowanej stali nierdzewnej V4A (stal stopowa 1.4404 = AISI 316L). Od długości 130 cm rynny wykonywane są z giętych, spawanych i następnie bejcowanych elementów ze stali nierdzewnej (stal stopowa 1.4404 = AISI 316L). Korpus rynny wyposażony jest w kołnierz do klejenia, na którym znajduje się prefabrykowana manszeta Schlüter-KERDI. Jest ona uszczelnieniem z miękkiego polietylenu, obustronnie pokrytym specjalną włókniną. Obudowa wspustu – w zależności od typu – wykonana jest z wysoko odpornego na uderzenia polipropylenu (PP) lub kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS). Syfon wykonany jest ze zbrojonego włóknami polipropylenu (PP).

Ramka ze stali nierdzewnej oraz ruszt dostępne są z następującego materiału:

 • stal stopowa 1.4404 = AISI 316L

Wykończenia powierzchni ramek profilowych i rusztów:

 • EB = stal nierdzewna szczotkowana
 • EP = stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk 

Podstawa pod korpus rynny wykonana jest z odpornej na ściskanie pianki polistyrenowej (EPS).

Schlüter-KERDI-LINE-SR jest specjalną włókniną z polistyrenu (PES). Jest ona bezzapachowa, nadaje się do recyklingu i nie gnije.

Wysokość = ok. 10 mm


Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Korpus rynny, ramka jak również ruszty wykonane są zgodnie z normą DIN EN 1253, odpływy w budynku zakwalifikowane do kategorii K3. Są to powierzchnie nie przeznaczone do ruchu pojazdów, np. pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, domach starców, hotelach, szkołach, kompleksach umywalni i pryszniców.

Rynna, ramka i ruszty są przeznaczone do ruchu na wózkach inwalidzkich.

Schlüter-KERDI-LINE ze stali V4A (stal stopowa 1.4404) nadaje się szczególnie do stosowania w miejscach, w których oczekiwane są wysokie obciążenia mechaniczne lub chemiczne. Również stal nierdzewna jakości 1.4404 nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne, np. kwas siarkowy lub fluorowodorowy albo pewne roztwory chloru lub soli. Dotyczy to także w szczególnych przypadkach basenów z wodą solankową lub morską. Należy wyjaśnić możliwość stosowania przewidzianego systemu wpustów podłogowych w zależności od oczekiwanych obciążeń mechanicznych, chemicznych lub innych. Nie stosować agresywnych środków czyszczących.


Schlüter®-KERDI-LINE

Wskazówki

W celu ułatwienia okresowego czyszczenia syfonu i rynny w zestawie dostarczana jest odpowiednio dostosowana do systemu szczotka z instrukcją obsługi.

Wszystkie stosowane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub fluorowodorowego. Dotyczy to także narzędzi takich jak szpachelki lub wełna stalowa do usuwania resztek zapraw.

Do delikatnych powierzchni (w szczególności do EP – stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk) nie stosować żadnych ściernych środków czyszczących.

W razie potrzeby oferujemy politurę czyszczącą do stali nierdzewnej Schlüter-CLEAN-CP.


Schlüter®-Kerdi-Line


Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE<a name='style'></a>

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE są ramkami konturowymi z eleganckimi designerskimi przykryciami ze szczotkowanej stali nierdzewnej, pasujące do rynienek Schlüter®-KERDI-LINE. Wąska ramka konturowa daje się ustawić w pionie bezstopniowo w materiale okładziny o grubości 6–18 mm. Przykrycia dostępne są w wariantach wzorów FLORAL, CURVE i PURE.

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE<a name='style'></a>

Wskazówka:
H = 23 mm do grubości posadzki 6 – 18 mm

Przykrycia i ramki nie dają się łączyć z Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F


Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G


<a name='abc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Schlüter-KERDI-LINE są ramkami profilowymi ze stali nierdzewnej szczotkowanej lub polerowanej na wysoki połysk z klasycznymi pokrywami, pasującymi do odpływów Schlüter- KERDI-LINE. Wysokość położenia ramek profilowych można ustawiać bezstopniowo dla grubości materiału posadzki od 3 do 25 mm. Pokrywy dostępne są w wariantach wzorów SOLID (A), SQUARE (B) i FRAMED TILE (C).

<a name='abc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EB-19

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EB-30


KERDI-LINE-B-SQUARE-EB-30

Wskazówka:
H = 30 mm dla okładzin od 13 do 25 mm


KERDI-LINE-A-SOLID-EP-19

Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm


KERDI-LINE-B-SQUARE-EP-19


KERDI-LINE-C-FRAMED-EP-19

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm


KERDI-LINE-A-MGS

Wskazówka:
H = 19 mm dla okładzin od 3 do 15 mm


KERDI-LINE-B-MGS


KERDI-LINE-C-MGS

Wskazówka:
Zagłębienie (wzór C) przeznaczone do płytek o grubości do 15 mm


<a name='d'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D jest bezramkową pokrywą odpływu pasującą do rynien Schlüter-KERDI-LINE. Wspornik posadzki jest wyposażony we włókninę służącą do zakotwienia kleju do płytek i nadaje się uniwersalnie do wszelkich grubości okładzin.

<a name='d'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-D

Wskazówka:
Długość wspornika posadzki musi odpowiadać długości odpływu.
Schlüter-KERDI-LINE-D nie może być łączona z niecentralnym odwodnieniem pionowym Schlüter-KERDI-LINE-VOS.


<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC jest elementem ze stali nierdzewnej do optycznego łączenia zesta- wów kratka/ramka w przypadku równoległego łączenia większej ilości odwodnień liniowych Schlüter®-KERDI-LINE.

<a name='fc'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-FC


Kerdi-Line-FC-EP

Stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk − pasująca do powierzchni chromowanych


KERDI-LINE-FC-MGS


<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter®-KERDI-LINE-SR jest matą wygłuszającą, wykonaną ze specjalnej włókniny o właściwościach redukujących hałas. Przy fachowym wykonaniu zabudowy składającej się ze Schlüter®-KERDI-LINE i Schlüter®-KERDI-LINE-SR spełnione są wymogi istotnych norm dotyczących przestrzegania redukcji hałasu w obszarze prysznica.

<a name='sr'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Wymiary poszczególnych mat: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Wskazówka:
Zabudowy systemowe przedstawione są w naszych podstawach planowania.


Schlüter®-KERDI-LINE-SR 1000


Schlüter®-DITRA-SOUND-KB


<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO to syfon z silikonową klapką zapobiegającą wysychaniu wody w syfonie. Może być stosowany w przypadku rzadko używanych systemów odpływowych (np. w domach wakacyjnych) zamiast seryjnych syfonów i zapobiega uwalnianiu się nieporządanych zapachów wskutek wyschnięcia syfonu. Wydajność odpływu min. 0,4 l/s pozwala na zastąpienie nim także na stałe seryjnych syfonów.

<a name='ersatzteile'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Wskazówka:
Nie nadaje się do Schlüter®-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.


Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM to silikonowa klapka zapobiegająca wysychaniu wody w syfonie jako zamiennik do wymiany dla Schlüter®-KERDI-DRAIN-R10 GT i Schlüter®- KERDI-LINE-GTO.

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM


<a name='my'></a>My Schlüter®-KERDI-LINE

Różne techniki grawerowania pozwalają na ozdabianie kratki oraz ramki odwodnienia. Interesujące akcenty uzyskiwać można stosujac rozmaite znaki, obrazy lub tekst – i w ten sposób wyróżniać daną markę lub po prostu zadbać o poranny usmiech u użytkownika. Sieci hotelowe, które chcą przypominać gościom o miejscu, w którym tak dobrze sie czuja, rzemieślnicy, którzy chcą uwiecznić sie obok producenta, czy też kochający małżonek, który chciałby w ten sposób każdego ranka serdecznie pozdrawiać swoją żonę.

Niezależnie od sytuacji, Schlüter®-KERDI-LINE oferuje teraz możliwość uwiecznienia się w ten sposób. Zapraszamy do odkrywania tkwiących w tej propozycji możliwości.

Trzy różne sposoby grawerowania

Mają Państwo do wyboru trzy różne sposoby grawerowania:

 • Grawerowanie powierzchniowe
 • Grawerowanie termiczne
 • Grawerowanie ozdobne

Dobór techniki nastepuję w zależnosci od wybranego motywu i estetycznych preferencji.

Dany model Schlüter®-KERDI-LINE (do długości maksymalnie 120 cm) grawerować można laserowo wyłącznie w komplecie (kratka i ramka) lub na samej tylko ramce. Grawer wykonywany jest do wymiaru 120 x 7 mm (ramka) wzgl. 120 x 30 mm (kratka). Grawery mogą powtarzać sie na kratkach (maksymalnie 3 elementy) lub ramkach (maksymalnie 6 elementów).


Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

KERDI-LINE-A-G1


KERDI-LINE-A-G2


KERDI-LINE-A-G3


KERDI-LINE-A-G1R


KERDI-LINE-A-G2R


KERDI-LINE-A-G3R


KERDI-LINE-A-GR

Dla długości powyżej 120 cm nie oferuje się wersji grawerowanych!

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

KERDI-LINE-B-GR


Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

KERDI-LINE-C-GR


Schlüter®-KERDI-LINE Zestawy


<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H

 Schlüter®-KERDI-LINE-H jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z poziomym odpływem. Nadaje się on w uniwersalny sposób do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ścian. Na umieszczonym wokoło kołnierzu do klejenia korpusu rynny przyklejona jest prefabrykowana manszeta Schlüter®-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny do uszczelnienia zespolonego zarówno w powierzchni posadzki jak i przy połączeniu ze ścianą.

<a name='h'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-H


KERDI-LINE-H

Dane techniczne:
Odpływ: DN 40 / DN 50
Wydajność odpływu 0,5 l/s / 0,6 l/s
Wysokość wody w syfonie: 25 mm / 30 mm
Wysokość zabudowy: 78 mm / 97 mm
Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
Długości: 50 -180 cm w rozmiarach co 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 zestawy

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 jest kompletnym zestawem odwodnienia liniowego z odpływem poziomym dla stref prysznicowych bez brodzika. Ma on uniwersalne zastosowanie do zabudowy w części centralnej strefy prysznicowej lub przy ścianie i posiada zgodnie z DIN EN 1253 odpływ o wydajności ≥ 0,8 l/s oraz wysokości słupa wody w syfonie 50 mm. W celu szczelnego podłączenia do uszczelnienia zespolonego, na kołnierzu korpusu rynienki znajduje się fabrycznie zintegrowana z nim manszeta uszczelniająca z Schlüter®-KERDI.

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 zestawy

Elementy wchodzące w skład zestawu:

 • Uszczelnienie narożne (do ściany bocznej)
 • Rynienka z manszetą uszczelniająca i wspornikiem rynienki
 • Dwuczęściowy syfon
 • Adapter
 • Obudowa odpływu


Dane techniczne:

 • Odpływ: DN 50
 • Wydajność odpływu: 0,8 l/s
 • Wysokość wody w syfonie: 50 mm
 • Wysokość zabudowy: 120 mm
 • Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
 • Długości: 50 -180 cm w rozmiarach co 10 cm

<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter®-KERDI-LINE-V jest kompletnym zestawem do liniowych, bezbrodzikowych pryszniców z pionowym odpływem. Nadaje się on w uniwersalny sposób do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ścian. Na umieszczonym wokoło kołnierzu do klejenia korpusu rynny przyklejona jest prefabrykowana manszeta Schlüter®-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny do uszczelnienia zespolonego zarówno w powierzchni posadzki jak i przy połączeniu ze ścianą.

<a name='v'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-V


Kerdi-Line-V


Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Dane techniczne:
Odpływ: DN 50
Wydajność odpływu 1,0 l/s (VS/VOS), 0,8 l/s (V)
Wysokość wody w syfonie: 50 mm (VS/VOS), 30 mm (V)
Wysokość zabudowy: 24 mm
Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
Długości: 50 -180 cm w rozmiarach co 10 cm (V/VS)
Długości: 70 -120 cm w rozmiarach co 10 cm (VOS)


Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 zestawy

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 jest kompletnym zestawem odwodnienia liniowego z odływem pionowym do odwodnienia stref prysznicowych bez brodzika. Ma on uniwersalne zastosowanie do zabudowy w części centralnej strefy prysznicowej lub przy ścianie i posiada zgodnie z DIN EN 1253 odpływ o wydajności ≥ 0,8 l/s oraz wysokości słupa wody w syfonie 50 mm. W celu szczelnego podłączenia do uszczelnienia zespolonego, na kołnierzu korpusu rynienki znajduje się fabrycznie zintegrowana z nim manszeta uszczelniająca z Schlüter®-KERDI.

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 zestawy

Elementy wchodzące w skład zestawu:

 • A Uszczelnienie narożne (do bocznego połączenia ze ścianą )
 • B Rynienka z manszetą uszczelniającą
 • C Wspornik rynny
 • D Rura odpływowa
 • E Dwuczęściowy syfon
 • F Adapter
 • G Obudowa odpływu


Dane techniczne:

 • Odpływ: DN 50
 • Wydajność odpływu: 1,0 l/s
 • Wysokość wody w syfonie: 50 mm
 • Wysokość zabudowy: 48 mm
 • Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
 • Długości: 50 -180 cm w rozmiarach co 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter®-KERDI-LINE-BS jest wkładką przeciwpożarową z pierścieniem zaciskowym, posiadającą dopuszczenie do ochrony przeciwpożarowej, która w połączeniu z pionowym odpływem odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej KL V 50 G2 zapobiega przenoszeniu się ognia między kondygnacjami.

Schlüter®-KERDI-LINE-BS


<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-F

Schlüter®-KERDI-LINE-F jest kompletnym zestawem do liniowego odwodnienia pryszniców z poziomym odpływem. Nadaje się on uniwersalnie do centralnego montażu w powierzchni lub w obszarze ściany i dzięki swojej niewielkiej wysokości wynoszącej jedynie 60 mm szczególnie polecany jest przy remontach lub modernizacji. Celem pewnego przyłączenia do uszczelnienia zespolonego na kołnierzu rynny przyklejona jest fabrycznie na stałe manszeta Schlüter®-KERDI.

<a name='f'></a>Schlüter®-KERDI-LINE-F

Dane techniczne:
Odpływ: DN 40
Wydajność odpływu 0,45 l/s
Wysokość wody w syfonie: 25 mm
Wysokość zabudowy: 60 mm
Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
Długości: 50 -120 cm w rozmiarach co 10 cm


Schlüter®-KERDI-LINE-A zestawy<a name='a'></a>

Schlüter®-KERDI-LINE-A "Zestaw" to kompletne zestawy do liniowego odwodnienia stref prysznicowych bez brodzika, z odpływem poziomym. Znajdują one uniwersalne zastosowanie do montażu na powierzchni posadzki lub przy ścianie. Na montowanym na klej kołnierzu okalającym korpus rynny wklejona jest fabrycznie manszeta z maty Schlüter®-KERDI. Służy ona pewnemu połączeniu korpusu rynny z uszczelnieniem zespolonym zarówno w posadzce jak i w obszarze przylegającej ściany. Zestaw zawiera ramki ze szczotkowanej stali nierdzewnej z dekoracyjnym przykryciem w formie różnorodnych kratek Schlüter®-KERDI-LINE-A, pasujących do korpusu rynny.

Schlüter®-KERDI-LINE-A zestawy<a name='a'></a>

Komponenty zestawu:

 • Wariant kratka/ramka z dekoracyjną kratką A
 • Uszczelnienie narożne (do bocznych przyłączeń do ścian)
 • Dwuczęściowy syfon
 • Rynna z manszetą uszczelniającą
 • Wpust
 • Rura odpływowa
 • Podstawa rynny
 • Przejście DN 40 na DN 50


Dane techniczne:

 • Odpływ: DN 40
 • Wydajność odpływu 0,5 l/s
 • Wysokość ramki 19 mm do wykładzin o grubości 3–15 mm
 • Wysokość zabudowy: 78 mm
 • Szerokość pokrywy włącznie z ramką: 74 mm
 • Długości: 80/90 cm

Schlüter®-KERDI-LINE

Często zadawane pytania

Inne systemy uszczelniające

Czy stosować można także inne systemy uszczelniające?

Wyświetl odpowiedź

Stosowanie innych systemów uszczelniających (np. uszczelnienia nanoszone szczotką) jest możliwe, nie mogą one jednakże zawierać rozpuszczalników.

Materiał

Z jakiego materiału wykonana jest rynna Schlüter®-KERDI-LINE?

Wyświetl odpowiedź

Nasza rynna odwadniająca Schlüter®-KERDI-LINE wykonana jest wyłącznie ze stali nierdzewnej V4A

Wydajność odpływu

Jaką wydajność odpływu daje się uzyskać stosując Schlüter®-KERDI-DRAIN wzgl. Schlüter®-KERDI-LINE?

Wyświetl odpowiedź

 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 40: 0,5 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE-H DN 50: 0,6 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE-V GSE: 1,0 l/s
 • Schlüter®-KERDI-LINE V GE: 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 40 poziomy bez syfonu brodzikowego: 0,4 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,6 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50/70 poziomy z syfonem brodzikowym: 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 poziomy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy z syfonem brodzikowym / z podbudową: 0,6 l/s / 0,8 l/s
 • Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 pionowy bez syfonu brodzikowego: 1,4 l/s

Na zewnątrz budynku

Czy wpusty podłogowe stosować można także na zewnątrz budynków?

Wyświetl odpowiedź

Wpusty podłogowe bez syfonu brodzikowego stosować można bez ograniczeń na zewnątrz. W przypadku wpustów podłogowych z syfonem brodzikowym należy go w przypadku stosowania na zewnątrz wyjąć - Schlüter-Systems jest jedynym producentem, który oferuje syfon brodzikowy usytuowany w zestawie kratka/ramka nadający się do wyjmowania.

Posadzki powlekane

Czy systemy odwodnienia stosować można także w przypadku powlekanych posadzek o bardzo małej grubości wierzchniej warstwy?

Wyświetl odpowiedź

W przypadku odwodnienia liniowego ze względów technicznych konieczna jest grubość posadzki co najmniej 5 mm. W przypadku odwodnienia punktowego element kratki można całkowicie zatopić.

Schlüter®-KERDI-LINE

Filmy

Tu znajdą Państwo będące do dyspozycji wszystkie filmy dotyczące produktów i ich zastosowania.

 


Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: część 1 - uszczelnienie ściany
Płytkowanie prysznica z niewidocznym odpływem
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż przyścienny
Płytkowanie prysznica z odwodnieniem liniowym: montaż w środku powierzchni
Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki