logo

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-DITRA-HEAT-PS jest matą polipropylenową z siatką podciętych wypukłości, która od spodu pokryta jest samoprzylepną włókniną.

Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytek jako warstwa oddzielająca, uszczelniająca oraz warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej, a także służy do układania w niej przewodów grzewczych Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK.

Spodnia powierzchnia maty Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS posiada specjalną włókninę przylepną o grubości 2 mm, dzięki której matę można kleić do podłoża. Ponadto włóknina ma właściwości izolacji akustycznej i termicznej, co powoduje tłumienie odgłosu kroków oraz przyśpiesza nagrzewanie posadzki.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS dopuszczona jest do stosowania jedynie na podłogach wewnątrz budynków. Podłoże, na którym układana jest DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS musi być równe, pozbawione kurzu, suche, gładkie, trwale, charakteryzować się odpowiednią nośnością i nie może się uginać. Do klejenia DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zdjąć folię ochronną i ułożyć pasmo maty na podłożu. Można ją podnosić i ustawiać ponownie, dopóki nie zostanie dociśnięta. Jeżeli zostanie jednak dociśnięta, wtedy trwale wiąże się z podłożem. Bezpośrednio po przyklejeniu maty można przystąpić do układania przewodów grzewczych w rozstawie co najmniej 9 cm (co trzecia wypukłość ≙136 W m²).

Okładzinę z płytek układa się bezpośrednio na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS metodą cienkowarstwową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaprawa cienkowarstwowa ulega zakotwieniu w strukturze podciętych wypukłości DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS.

DITRA-HEAT-PS i -DUO-PS są wodoszczelne i mogą być stosowane w pomieszczeniach mokrych, jeżeli połączenia mat zostaną uszczelnione za pomocą taśm KERDI-KEBA i kleju KERDI-COLL-L. Nie posiadają one certyfikatu ETA ani abP. Jeśli jest to konieczne, zalecamy stosowanie oryginalnej maty Schlüter-DITRA-HEAT/HEAT-DUO, która jest przyklejana do podłoża za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT jest urządzeniem testującym do pomiaru i sprawdzania oporu elektrycznego przewodu grzewczego Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz zdalnych czujników dołączonych do regulatorów Schlüter-DITRA-HEAT-E. Podczas całej fazy montażu urządzenie testujące monitoruje opór przewodu grzewczego. W przypadku uszkodzenia montażysta ostrzegany jest sygnałem akustycznym. 60 minut po ostatnim użyciu klawiatury testera przewodów, urządzenie wyłącza się samoczynnie (nie wyświetla odczytanych wartości).

 

Zestawienie funkcji:
a) Oddzielenie DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS oddziela okładzinę od podłoża, neutralizuje naprężenia pomiędzy podłożem a posadzką z płytek, wynikające z różnorodnych odkształceń. Także rysy powodowane naprężeniami z podłoża są przykrywane i nie są przenoszone na posadzki z płytek.

b) Uszczelnienie DITRA-HEAT-PS/-HEAT-DUO-PS są wodoodpornymi matami polipropylenowymi o wysokich właściwościach paroizolacyjnych. DITRA-HEAT/-DUO-PS może być stosowana jako warstwa izolacyjna, jeżeli połączenia poszczególnych pasm mat oraz połączenia z elementami pomieszczenia są starannie uszczelnione i o ile nie są wymagane certyfikaty dla izolacji zespolonej.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS chroni podłoże przed szkodami powodowanymi przenikającą wilgocią albo agresywnymi środkami.

Wskazówka: jeżeli potrzebne jest uszczelnienie zespolone zgodne z niemieckim ogólnym świadectwem kontroli nadzoru budowlanego (abP) lub europejskim dopuszczeniem (ETA = European Technical Assessment), należy stosować warianty DITRA-HEAT/-DUO do klejenia zaprawami cienkowarstwowymi, które posiadają odpowiednie świadectwa.

c) Rozkład obciążeń (przenoszenie obciążeń). Płytki układane na DITRA- HEAT-PS/-DUO-PS w obszarze podłogi powinny mieć wymiary co najmniej 5 x 5 cm i grubość co najmniej 5,5 mm. Wypełnione zaprawą cienkowarstwową zagłębienia DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS przenoszą oddziałujące na posadzkę z płytek obciążenia mechaniczne bezpośrednio na podłoże. Ułożone na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS okładziny ceramiczne przenoszą odpowiednio wysokie obciążenia.

DITRA-HEAT-PS oraz DITRA-HEAT-DUO-PS przeznaczone są do obciążeń użytkowych nie przekraczających 3 kN/m². Do takich należą obszary prywatne i komercyjne o lekkim sposobie użytkowania (budynki mieszkalne, biurowe i administracyjne, restauracje, hotele, sale konferencyjne, stacje i pokoje szpitalne itp.). Należy unikać uderzeń przez twarde przedmioty w okładziny ceramiczne w konstrukcjach układanych na DITRA-HEAT-PS lub DITRA-HEAT-DUO-PS.
 
d) Trwałe zespolenie DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, dzięki specjalnej warstwie klejącej znajdującej się na spodniej części włókniny nośnej, osiąga doskonałą przyczepność do podłoża oraz mechaniczne zakotwienie zaprawy cienkowarstwowej w strukturze podciętych wypukłości, zapewniając dobre połączenie z okładziną z płytek. DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS stosować można jedynie na podłogach wewnątrz budynków.

e) Termiczna przegroda DITRA-HEAT-DUO dzięki znajdującej się na spodzie 2 mm włókninie umożliwia szybkie nagrzewanie warstwy wierzchniej.

f) Izolacja akustyczna. Dla DITRA-HEAT-DUO-PS w stanie zamontowanym określono wartość poprawy dźwięku uderzeniowego (ΔLW) wynoszącą 14 dB (zgodnie z DIN EN ISO 10140). Rzeczywisty wskaźnik poprawy izolacyjności akustycznej konstrukcji uzależniony jest od lokalnych warunków (rodzaju konstrukcji) i może odbiegać od tej wartości. W związku z tym uzyskane w trakcie prób wartości mogą nie być miarodajne dla każdej sytuacji na budowie.
 


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Obróbka

1. Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nadające się do klejenia na nich mat. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności. Niwelacja nierówności, uzyskanie odpowiedniej wysokości czy nadanie odpowiedniego spadku - te prace należy wykonać przed układaniem maty.

2. Podłoże musi być przed ułożeniem odpylone i dlatego należy je gruntownie odkurzyć.

Wskazówka: gruntowanie podłoża nie jest obowiązkowe, jednak w razie potrzeby można to wykonać dostępnym w handlu dyspersyjnym środkiem gruntującym.

3. Mata oddzielająca DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zostaje przycinana na żądany wymiar i następnie układana. Następnie usuwa się znajdującą się na spodzie folię ochronną z klejącej warstwy włókniny i dociska matę do podłoża na całej powierzchni za pomocą pacy lub rolki dociskowej (wałka dociskowego).

Wskazówka: przy układaniu maty DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS z rolki należy dokładnie rozwinąć rolkę maty, starannie ustawić i lekko naciągnąć, aby materiał idealnie przylegał do podłoża. Lekkie korekty są możliwe przed dociśnięciem maty oddzielającej. Siatka ułatwiająca przycinanie Easycut redukuje siły ścinające w macie do minimum.

4. Aby uniknąć uszkodzenia położonej już maty DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS lub jej odklejenia, zaleca się jej ochronę przed oddziaływaniem mechanicznym np. poprzez układaniem na niej desek tworzących prowizoryczne ciągi komunikacyjne (w szczególności w miejscu intensywnego ruchu transportowego).


Obróbka elementów elektrycznych Schlüter-DITRA-HEAT-E

Instalacja elektryczna może być wykonana wyłącznie przez uprawnionego elektryka (EN 60335-1).

5. Bezpośrednio po przyklejeniu maty oddzielającej DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS można przystąpić do układania przewodów grzewczych przy pomocy pacy lub rolki dociskowej. W obszarze przyspawanej końcówki przewodu grzewczego należy przewidzieć odpowiednie zagłębienie.

6. Czujnik podłogowy umieszcza się bezpośrednio na naklejonej macie oddzielającej DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS. Ponieważ podłogowy czujnik temperatury zatopiony jest bezpośrednio w zaprawie cienkowarstwowej i nie ma możliwości jego późniejszej wymiany, należy w trakcie instalacji przewidzieć czujnik rezerwowy (drugi czujnik jako czujnik zapasowy znajduje się w komplecie z regulatorem). Czujniki należy umiejscowić pośrodku między pętlami przewodów grzewczych.

Wskazówka: przed osadzeniem czujnika w zaprawie cienkowarstwowej należy zmierzyć wartości oporu, np. za pomocą testera do przewodów grzewczych Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT i porównać z wartościami podanymi w instrukcji regulatora.

Dalsze informacje dotyczące montażu i regulacji elektrycznych komponentów z programu Schlüter-DITRA-HEAT-E znajdują się w odpowiednich dostarczonych instrukcjach lub w kartach katalogowych.

Przy stosowaniu DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS jako ogrzewania podłogi należy przestrzegać wskazówek obróbki zawartych w instrukcjach montażu Schlüter-DITRA-HEAT-E.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Materiał

DITRA-HEAT-PS jest folią polipropylenową z podciętymi wypukłościami i siatką Easycut ułatwiającą przycinanie. Naniesiona od spodu włóknina nośna zaopatrzona jest w specjalną termoplastyczną, nie rozpuszczającą się w wodzie i bezrozpuszczalnikową warstwę klejącą. Grubość mierzona ponad siatką wypukłości wynosi 5,5 mm wzgl. 7,6 mm dla DITRA-HEAT-DUO-PS.

Zarówno polipropylen, jak i warstwa klejąca nie są trwale odporne na UV i dlatego podczas składowania i obróbki należy unikać stałego, intensywnego nasłonecznienia. Zalecany czas obróbki DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS wynosi przy suchym i zabezpieczonym przed mrozami składowaniu (5-30°C) 18 miesięcy. 

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS należy obrabiać w temperaturach 5-30°C.


Właściwości materiału i obszary zastosowań:

DITRA-HEAT-PS nie gnije, jest wodoodporna, rozciągliwa i ma właściwości przykrywania rys. Poza tym odporna jest ona w dużym stopniu na oddziaływania wodnych roztworów soli, kwasów i zasad, wielu organicznych rozpuszczalników, alkoholi i olei. Warstwa klejąca nie jest rozpuszczalna w wodzie i trwale przylega do podłoży nie zawierających olejów, rozpuszczalników czy plastyfikatorów.

W zależności od oczekiwanych koncentracji obciążeń, temperatur i czasu oddziaływania należy w danym specjalnym przypadku sprawdzić jej odporność. Wysoka paroizolacyjność DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS z warstwą klejącą nie budzi zastrzeżeń pod względem fizjologicznym. Znajdująca się od spodu folia ochrona z polietylenu jak i materiały opakowaniowe nadają się w całości do recyklingu.

Możliwość stosowania powinna w danym przypadku zostać dostosowana do rodzaju oczekiwanych chemicznych lub mechanicznych obciążeń. Wymienione poniżej uwagi, są tylko uwagami ogólnymi.

Posadzki układane na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS mogą ze względów systemowych w trakcie stąpania po nich twardymi butami lub przy stukaniu twardym przedmiotem wydawać charakterystyczne puste dźwięki.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS dopuszczalna jest do stosowania jedynie na podłogach wewnątrz budynków.


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Wskazówka

Obrabiana w połączeniu z DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zaprawa cienkowarstwowa i materiał posadzki muszą być odpowiednie dla danego obszaru zastosowania i spełniać niezbędne wymagania.

Stosowanie szybko wiążących zapraw cienkowarstwowych może być korzystne przy wykonywaniu niektórych prac. W miejscach wzmożonego ruchu, np. tam gdzie transportuje się materiały, w celu ochrony DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS należy rozłożyć na jej powierzchni deski.


Wskazówki dotyczące dylatacji:

układaną DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS należy oddzielić nad istniejącymi szczelinami dylatacyjnymi. Nie wolno układać przewodów grzewczych ponad dylatacjami. Odpowiednio do obowiązujących zaleceń należy przenosić spoiny dylatacyjne z podłoża na powierzchnię z płytek. Poza tym wielkopowierzchniowe okładziny na matach DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS należy dzielić na pola spoinami dylatacyjnymi zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Zalecamy profile serii Schlüter-DILEX. W zależności od przewidywanych przemieszczeń, nad konstrukcyjnymi szczelinami dylatacyjnymi należy umieścić odpowiednie profile, takie jak Schlüter-DILEX-BT lub Schlüter-DILEX-KSBT.

Na brzegach okładzin, np. przylegających do pionowych elementów budowlanych lub ścian należy wykluczyć naprężenia. Spoiny brzegowe i przyłączeniowe muszą odpowiadać obowiązującym zasadom budowlanym i mieć odpowiednie wymiary, aby uniemożliwić powstawanie naprężeń. Zalecamy profile serii Schlüter-DILEX.

 


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


<a name='ps'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

<a name='ps'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


<a name='duops'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

<a name='duops'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Podłoża dla Schlüter-DITRA-HEAT-PS

Należy sprawdzić, czy podłoża, na których ma być układana DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS zasadniczo się do tego nadają, tzn. czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nadające się do klejenia na nich maty. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności. Niwelację nierówności, ułożenie na odpowiedniej wysokości czy nadanie odpowiedniego spadku należy wykonać przed układaniem DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS.

Przy układaniu na gruncie lub w nieogrzewanych pomieszczeniach należy wykonać termoizolację, żeby zapewnić wydajne ogrzewanie podłogi.

Do szybkiego i skutecznego efektu grzewczego na konstrukcjach jastrychowych nieogrzewanych zaleca się stosowanie DITRA-HEAT-DUO-PS.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS nie nadaje się do układania na elementach budowlanych na gruncie, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed kapilarną wilgocią lub parciem wody. Konieczna jest funkcjonująca pozioma izolacja przeciwwilgociowa.


Beton

Beton podlega długotrwałej zmianie kształtu na skutek skurczu. W betonie i betonie sprężonym mogą powstawać dodatkowe naprężenia spowodowane ugięciami. Dzięki zastosowaniu DITRA-HEAT-PS/-DUO- PS naprężenia powstałe między betonem a płytkami są przejmowane tak, że układanie płytek można rozpocząć po ok. 28 dniach od położenia betonu.


Jastrychy cementowe

Jastrychy cementowe przed ułożeniem płytek muszą dojrzewać przez co najmniej 28 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich wilgotność musi być niższa niż 2 CM %.

W szczególności jastrychy pływające i grzewcze mają tendencję do odkształcania się i pękania w późniejszym czasie, np. na skutek obciążeń i zmian temperatury. W przypadku stosowania DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS, płytki można układać na świeżych jastrychach cementowych, gdy tylko ich powierzchnia jest wystarczająco sucha (przy standardowym jastrychu cementowym i dobrej wentylacji następuje to po ok. 3-5 dniach).

W przypadku późniejszego wystąpienia pęknięć i deformacji jastrychu, są one neutralizowane przez DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS i nie są przenoszone na posadzkę z płytek.


Jastrych anhydrytowy

Jastrychy anhydrytowe zgodnie z obowiązującymi regułami muszą przed układaniem płytek mieć wilgotność pozostałą maksymalnie 0,5 CM-%. Dzięki zastosowaniu DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS można przystąpić do układania posadzki z płytek już przy wilgotności mniejszej niż 2 CM-%.

W razie potrzeby powierzchnię jastrychu należy przygotować odpowiednio z zasadami sztuki budowlanej i wskazówek producenta (szlifowanie, gruntowanie). Następnie DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS na przygotowanej powierzchni jastrychu może zostać przyklejona. Powierzchnia jastrychu chroniona jest przez DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS przed wilgocią. Jastrychy anhydrytowe są czułe na wilgoć, dlatego też należy je chronić przed zawilgoceniem, np. wilgocią wnikającą od spodu konstrukcji.


Jastrychy grzewcze

DITRA-HEAT-PS można układać także na jastrychach grzewczych zgodnie z uprzednimi wskazówkami (jastrych cementowy, anhydrytowy). Przy zastosowaniu DITRA-HEAT-PS można przystąpić do ogrzewania konstrukcji podłogi już po 7 dniach od ułożenia. Zaczynając od temperatury zasilania 25 °C można dziennie podwyższać temperaturą o maks. 5 °C aż temperatura użytkowa zostanie podwyższona do maks. 40 °C.

Wskazówka:
przy wbudowaniu DITRA-HEAT-PS na jastrychu grzewczym istnieje możliwość indywidualnego, częściowego ogrzewania niezależnie od centralnego ogrzewania budynku. W ten sposób w okresie przejściowym można je całkowicie wyłączyć. Poza tym DITRA-HEAT-PS może dodatkowo wspomagać ogrzewanie przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło. Ze względu na właściwości termoizolacyjne DITRA-HEAT-DUO-PS nie jest zalecana do stosowania na jastrychach ogrzewanych.


Posadzki z tworzyw sztucznych i podłogi przemysłowe

Powierzchnie pokrywanych okładzin muszą charakteryzować się zasadniczo odpowiednią nośnością i mieć takie właściwości, żeby umożliwić trwałe przyklejenie spodniej strony włókniny DITRA-HEAT-PS. Należy uprzednio sprawdzić, czy podłoże nadaje się do klejenia. DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS można stosować wyłącznie na posadzkach nie zawierających rozpuszczalników, plastyfikatorów oraz pozbawionych olejów.


Płyty wiórowe i OSB

Materiały te w szczególnym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem wilgoci (także przy silnych zmianach wilgotności powietrza). Należy dlatego stosować płyty wiórowe i OSB, które zostały uprzednio impregnowane.

Płyty można zasadniczo stosować jako podłoże na ścianach jak i podłogach wewnątrz budynków. Grubość płyt należy dobierać tak, aby w połączeniu z konstrukcją nośną stanowiły one odpowiednio stabilne podłoże.

Płyty należy mocować wkrętami w odpowiednio niewielkich odstępach. Połączenia należy wykonywać na wpust i pióro uszczelniając je dodatkowo. Zachować odstęp ok. 10 mm do graniczących elementów budowlanych. DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS neutralizuje naprężenia występujące w konstrukcji względem posadzki z płytek i zapobiega przy tym wnikaniu wilgoci w konstrukcję.


Podłogi drewniane

Przy odpowiednio nośnych konstrukcjach drewnianych z przykręconymi deskami połączonymi na pióro i wpust zasadniczo możliwe jest bezpośrednie układanie posadzek ceramicznych. Sprawdzonym rozwiązaniem jest jednakże ułożenie dodatkowej warstwy płyt wiórowych lub OSB. Przed ułożeniem DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS podłoże drewniane powinno wykazywać odpowiednią zrównoważoną wilgotność. Nierówności powierzchni należy przed tym odpowiednio zniwelować.
 


Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Uszczelnienie z Schlüter-DITRA-HEAT-PS

DITRA-HEAT/-DUO-PS może być stosowana jako warstwa izolacyjna, jeżeli połączenia poszczególnych pasm mat oraz połączenia z elementami pomieszczenia są starannie uszczelnione i o ile nie jest wymagana certyfikowana izolacja zespolona. Jeżeli potrzebne jest niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego (abP) lub europejskie dopuszczenie (ETA = European Technical Assessment), należy stosować warianty DITRA-HEAT/-DUO do klejenia zaprawami cienkowarstwowymi, które posiadają odpowiednie świadectwa.

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS chroni podłoże przed uszkodzeniami, które mogłaby spowodować przedostającą się wilgoć oraz inne szkodliwe substancje. Łączenia mat w miejscach styków należy przeszpachlować klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL-L i powierzchniowo na styki nakleić co najmniej 12,5 centymetrowej szerokości taśmy Schlüter-KERDI-KEBA. Do uszczelnienia połączeń podłogi ze ścianami taśmy Schlüter-KERDI-KEBA klejone są na DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS i w obszarze ściany bezpośrednio na podłoże w odpowiedniej szerokości. Zakłady poszczególnych odcinków taśmy powinny wynosić co najmniej 5 cm. Stosując taśmy Schlüter-KERDI-KEBA możliwe jest wykonanie prawidłowych przyłączeń do pionowych elementów budowlanych, np. do drzwi, okien lub brzegowych profili balkonowych z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. W tym celu najpierw nanosi się klej Schlüter-KERDI-FIX na klejone powierzchnie elementów budowlanych. Pozostałą szerokość przykleja się powierzchniowo za pomocą kleju Schlüter-KERDI-COLL-L na DITRA-HEAT-PS/DUO-PS.

Należy sprawdzić czy klej Schlüter-KERDI-FIX nadaje się do stosowania z danym materiałem elementu budowlanego. Na istniejących dylatacjach należy rozciąć DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS i w miejscach styków nakleić aśmę Schlüter-KERDI-FLEX. Nie wolno prowadzić przewodów grzewczych ponad dylatacjami.

Analogicznie należy stosować taśmy Schlüter-KERDI-FLEX w elastycznych przyłączeniach brzegowych. Alternatywnie można stosować tutaj także taśmy KERDI-KEBA, jeżeli wykonana zostanie odpowiednia pętla kompensacyjna.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?