logo

Schlüter®-TROBA

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-TROBA jest pewnym i trwałym drenażem powierzchniowym układanym na poziomej izolacji wodoszczelnej wbudowanej na podłożu ze spadkiem. Wykonana jest ona z perforowanej, odpornej na obciążenia folii polietylenowej z wgłębieniami i tworzy puste przestrzenie o charakterze sklepień pomiędzy izolacją wodoszczelną, a warstwą żwiru lub grysu.

Woda, która wsiąkła w konstrukcję wykładziny, przedostaje się przez otwory znajdujące się w folii polietylenowej i spływa pod sklepieniami wybrzuszeń po hydroizolacji, zgodnie ze spadkiem, w miejsce odpływu. Schlüter-TROBA od ponad 25 lat sprawdza się w praktyce jako skuteczny drenaż powierzchniowy. 


Schlüter®-TROBA

Obróbka

  1. Nośne podłoże i leżąca na nim hydroizolacja zgodnie z DIN 18531, muszą posiadać odpowiedni spadek prowadzący do miejsca odwodnienia.
  2. TROBA zostaje niezależnie od kierunku spadku rozłożona luêno na hydroizolacji. Pojedyncze pasma maty ułożone zostają z boku płaskim brzegiem na siebie, końce dwóch pasm muszą zachodzić na siebie co najmniej jednym rzędem wybrzuszeń.
  3. Bezpośrednio na ułożonej TROBA wykonana zostaje konstrukcja wykładziny zgodnie z regułami technicznymi.
  4. Uwaga: przy połączeniach brzegowych, spoinach dylatacyjnych i połączeniach ze ścianą proponujemy zastosowanie odpowiednich profili z naszego programu. Art.-Nr. 550 759 – wydanie 11/21 – przy nowym nakładzie wydanie to traci ważność.

Wskazówka: Ze względu na układanie luzem na grysie/ żwirze przy jednostronnym obciążeniu lub obciążeniu w narożnikach może naturalnie dojść do przesunięć powierzchni układanych płyt. 


Schlüter®-TROBA

Materiał

Schlüter-TROBA wykonana jest ze stabilnej na odkształcenia folii polietylenowej i posiada ośmiomilimetrowe wysokie wybrzuszenia w formie trapezu. W zewnętrznych narożach wybrzuszeń znajdują się otwory służące do odwodnienia. Powierzchnia leżąca bezpośrednio ponad matą z wybrzuszeniami wynosi ok. 50%, pozostałe 50% stanowią wybrzuszenia będące kanałami odwadniającymi. Materiał jest odporny na butwienie i zachowuje stabilność formy w zakresie temperatur -40 °C do +80 °C.  

Właściwości materiału i zakres zastosowani:

Schlüter-TROBA układana jest najczęściej na poziomej izolacji wodoszczelnej posiadającej spadek, zgodnie z DIN 18531, i tworzy skuteczny drenaż powierzchniowy pomiędzy hydroizolacją i leżącą ponad nią konstrukcją wykładziny.

Podstawowym zakresem zastosowań są tarasy i balkony z powierzchniową izolacją wodoszczelną.

Rozłożona TROBA jest wystarczająco stabilna na mechaniczne obciążenia występujące podczas jej wbudowywania, np. chodzenie po niej lub najeżdżanie taczką.

Przewidzianą konstrukcję posadzki, składająca się z samonośnych płyt lub kostki brukowej, można układać na żwirze lub grysie. TROBA zapobiega przy tym osiadaniu ziaren żwiru w warstwie izolacji bitumicznej.

Woda wsiąkająca w konstrukcję wykładziny zostaje odprowadzona grawitacyjnie pod sklepieniami wybrzuszeń TROBA do miejsca odpływu.


Schlüter®-TROBA

Wskazówki

Schlüter®-TROBA nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych ani pielęgnacyjnych.


Schlüter®-TROBA

Produkty


Schlüter-TROBA-MA

paczka = 20 szt.


Schlüter-TROBA-RO


Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter®-TROBA-ZFK są krzyżykami do formowania równomiernej siatki spoin przy układaniu elementów ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego czy betonu na podłożu grysowym lub żwirowym, na przykład na Schlüter®- TROBA. Szerokość spoin wynosi 3 mm, wysokość krzyżyków 15 mm. Przez wetknięcie krzyżyków jeden w drugi można uzyskać krzyżyki do spoin o wysokośc 30 mm.

Schlüter®-TROBA-ZFK

Paczka = 50 sztuk


Schlüter®-TROBA

Pobierz


Schlüter®-TROBA

Często zadawane pytania

Obciążenia powierzchniowe

Jakie obciążenia powierzchniowe są dopuszczalne na Schlüter®-TROBA? Czy możliwe są obciążenia samochodem osobowym?

Wyświetl odpowiedź

Ponieważ w przypadku Schlüter®-TROBA warstwa żwirowa lub grysowa pomiędzy poszczególnymi najwyższymi punktami spoczywa bezpośrednio na podłożu, nie występuje ograniczenie obciążeń powierzchniowych przez Schlüter®-TROBA. Sama konstrukcja posadzki reguluje dopuszczalne maksymalne obciążenia.

Wszystkie warianty naszego odwodnienia powierzchniowego są wystarczająco stabilne, aby przenosić obciążenia mechaniczne w trakcie wykonywania prac, np. powstające w wyniku chodzania lub jeżdżenia w celu transportu materiału.

Konstrukcje podłogi

Kiedy stosuje się Schlüter®-TROBA wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS wzgl. Schlüter®-TROBA-PLUS-G?

Wyświetl odpowiedź

Matę Schlüter®-TROBA układa się w przypadku stosowania zasypki żwirowej, Schlüter®-TROBA-PLUS przy konstrukcjach z jastrychem a Schlüter®-TROBA-PLUS-G stosuje się w przypadku konstrukcji z jastrychem jednoziarnistym/zaprawami drenażowymi lub konstrukcjach na stojakach.

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki