logo

Schlüter®-DITRA-HEAT

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-DITRA-HEAT jest polipropylenową matą z podciętymi wypukłościami, pokrytą od spodu włókniną nośną. Jest ona uniwersalnym podłożem pod posadzki z płytek jako warstwa oddzielająca, uszczelnienie oraz warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej i służy do ułożenia kabli grzewczych.

Spodnia powierzchnia maty Schlüter-DITRA-HEAT-DUO posiada specjalną włókninę o grubości 2 mm, dzięki której mata jest trwale zakotwiona w warstwie kleju. Ponadto włóknina ma właściwości izolacji akustycznej i termicznej, co powoduje tłumienie hałasu oraz przyśpiesza nagrzewanie posadzki.

Podłoże na którym układana jest Schlüter-DITRA-HEAT musi być równe i charakteryzować się odpowiednią nośnością. Do klejenia Schlüter-DITRA-HEAT na podłoże nanosi się zaprawę cienkowarstwową za pomocą ząbkowanej kielni (zaleca się ząbkowanie 6 x 6 mm). Na tak przygotowanej warstwie przykleja się na całej powierzchni Schlüter- DITRA-HEAT warstwą pokrytą włókniną – włóknina ta służy do mechanicznego zakotwienia w kleju. Należy przy tym przestrzegać czasu otwartego kleju. W obszarze podłogi przystępować można bezpośrednio po przyklejeniu Schlüter-DITRA-HEAT do układania kabli grzewczych w rozstawie 9 cm (co trzecia wypukłość ≙136 W m²). W przypadku montażu na ścianie układanie kabli grzewczych odbywa się po uzyskaniu dostatecznej przyczepności. Na ścianie można wybierać rozstaw kabli grzewczych pomiędzy 6 cm (co druga wypukłość ≙ 200 W m²) i 9 cm (co trzecia wypukłość ≙136 W m²).

Zaleca się stosowanie mat w obszarze ścian. Posadzkę z płytek układa się zgodnie z obowiązującymi regułami metodą cienkowarstwową bezpośrednio na Schlüter-DITRAHEAT, przy czym zaprawa cienkowarstwowa ulega zakotwieniu w strukturze podciętych wypukłości Schlüter-DITRA-HEAT.

Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO jest wodoszczelna i odporna na występujące oddziaływanie chemiczne na posadzkę. W obszarach, w których jest to konieczne, można przy użyciu Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO wykonać sprawdzone uszczelnienie zespolone.

 

Zestawienie funkcji:

a) Oddzielenie
Schlüter-DITRA-HEAT oddziela posadzkę od podłoża i neutralizuje w ten sposób naprężenia występujące pomiędzy podłożem a posadzką z płytek, których rezultatem bywają odkształcenia. Ponadto unika się przekazywania powstających na skutek naprężeń rys w podłożu na posadzkę z płytek.

b) Uszczelnienie
Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO są pasmami mat polietylenowych o stosunkowo wysokiej szczelności względem pary wodnej. Przy prawidłowej obróbce styków, jak również przyłączeń do ścian i innych elementów budowlanych stosując Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO można uzyskać sprawdzone uszczelnienia zespolone z posadzką z płytek. Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO można stosować zgodnie z obowiązującą w Niemczech normą dotyczącą uszczelnień DIN 18534.

Klasy oddziaływań wody: W0-I do W3-I*. Poza tym Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO posiada w Niemczech ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego (abP). Klasa oddziaływania wilgoci zgodnie z niemieckimi ZDB: 0 do B0 oraz A. Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienie w zespoleniu) europejskie świadectwo (ETA = European Technical Assessment) i posiada znak CE.

W obszarach, w których pracuje się zgodnie z CE lub odpowiednim niemieckim abP (ogólnym świadectwem kontroli nadzoru budowlanego) stosować należy wyłącznie odpowiednie sprawdzone zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe oraz odpowiednie świadectwa kontrolne uzyskać można pod podanym w prospekcie adresem. Schlüter-DITRA-HEAT / -HEAT-DUO chroni w ten sposób konstrukcję podkładową przed uszkodzeniami powodowanymi przedostającą się do niej wilgocią i agresywnymi substancjami.

* Z abP i/lub zgodnie z ETA odpowiednio ETAG 022. Szczegółowe informacje na temat zastosowań udziela w razie potrzeby dział techniki użytkowej.

c) Rozkład obciążeń (przenoszenie obciążeń)
Płytki układane na Schlüter-DITRA-HEAT w obszarze podłogi powinny mieć minimalną grubość 5,5 mm. Schlüter-DITRA-HEAT przenosi przez podłogę z wypełnionymi zaprawą cienkowarstwową zagłębieniami obciążenia dynamiczne, które oddziaływują na okładzinę z płytek, bezpośrednio do podłoża. W ten sposób ułożone na Schlüter-DITRA-HEAT okładziny z płytek są odporne na wysokie obciążenia. W przypadku dużych obciążeń komunikacyjnych (np. w obszarach produkcyjnych), jak również w przypadku oczekiwanych dużych obciążeń punktowych (np. fortepian koncertowy, wózki widłowe, systemy regałów) płytki muszą charakteryzować się odpowiednią dla danego obszaru zastosowań grubością i odpornością na ściskanie. Należy przestrzegać wskazówek na temat grubości płytek zgodnie z obowiązującą w Niemczech instrukcją ZDB „Posadzki ceramiczne poddawane wysokim obciążeniom”. Może prowadzić to do odpowiedniego zmniejszenia odporności na ściskanie przy wysokich obciążeniach punktowych.

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO z 2-milimetrowej grubości specjalną włókniną nośną od spodu nadaje się do stosowania przy obciążeniach ruchomych do 3 kN/m². Obszary takie spotykane są budynkach prywatnych i komercyjnych o niewielkich obciążeniach (budynki mieszkalne, powierzchnie biurowe i administracyjne, restauracje, hotele, sale konferencyjne, pomieszczenia szpitalne i pokoje pacjentów itp.). Zarówno w przypadku Schlüter-DITRA-HEAT jak i Schlüter- DITRA-HEAT-DUO należy unikać uderzeń twardymi przedmiotami o posadzkę ceramiczną. Należy stosować płytki o formatach co najmniej 5 x 5 cm.

d) Połączenie
Schlüter-DITRA-HEAT zapewnia dobrą przyczepność posadzki z płytek z podłożem przez zakotwienie włókniny w zaprawie cienkowarstwowej na podłożu i przez mechaniczne zakotwienie zaprawy w strukturze powierzchni z podciętymi wypukłościami. Schlüter-DITRA-HEAT nadaje się w ten sposób do stosowania na ścianie i podłodze.

e) Oddzielenie termiczne
Schlüter-DITRA-HEAT-DUO posiada od spodu specjalną włókninę nośną o grubości 2 mm, która służy do zakotwienia w kleju do płytek oraz dodatkowo ma właściwości tłumienia odgłosów kroków i przyspiesza nagrzewanie powierzchni.

f) Izolacja akustyczna tłumiąca odgłosy kroków
Dla Schlüter-DITRA-HEAT-DUO w zabudowanym stanie stwierdzono współczynnik poprawy tłumienia odgłosu kroków (ΔLW) o wartości 13 dB (zgodnie z normą DIN EN ISO 10140). Rzeczywista wartość poprawy dla danej konstrukcji zależna jest od warunków miejscowych (układ konstrukcyjny) i może odbiegać od podanej wartości. Dlatego należy liczyć się z tym, że nie w każdej sytuacji na budowie uzyskać można podane wartości kontrolne.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Obróbka

Instalację elektryczną może wykonać wyłącznie upoważniony elektryk (EN 60335-1). W instalacji elektrycznej ogrzewania należy zastosować rozłącznik o rozwarciu każdego ze styków wynoszącym minimum 3 mm, umożliwiający odcięcie wszystkich faz od zasilania. Jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem przy kontakcie pośrednim zalecane jest stosowanie w czasie instalacji wyłącznika różnicowoprądowego (≤30 mA). Dalsze wskazówki dotyczące instalacji elektrycznej kabli grzewczych Schlüter- i zestawu regulacyjnego Schlüter- znajdują się w dołączonej do zestawu instrukcji montażu wzgl. instalacji.

Umieszczenie czujnika podłogowego.

Wariant A: czujnik podłogowy w rurze ochronnej z tulejką jest umieszczony bezpośrednio w ogrzewanej podłodze pod matą oddzielającą Schlüter-DITRA-HEAT. Ponieważ podłogowy czujnik temperatury zatopiony jest bezpośrednio w zaprawie cienkowarstwowej i nie ma możliwości jego późniejszej wymiany, należy w trakcie instalacji przewidzieć czujnik rezerwowy (drugi czujnik jako czujnik zapasowy znajduje się w zestawie regulatora). Czujniki układa się w środku pomiędzy dwoma pętlami kabli grzewczych.

Wariant B: czujnik temperatury podłogi umieszcza się w rurze ochronnej z tulejką czujnika bezpośrednio w podłodze pod matą oddzielającą Schlüter-DITRA-HEAT. W obszarze tulejki czujnika należy wyciąć matę oddzielającą Schlüter-DITRA-HEAT. Czujnik prowadzi się przez rurę ochronną, następnie nakłada się tulejkę (rura ochronna i tulejka czujnika zawarte są w zestawie montażowym z nr art.: DH EZ S1).

Aby zapewnić optymalne przenoszenie temperatury z ogrzewanej powierzchni do czujnika, pomiędzy tulejką czujnika a DITRA-HEAT nie może znajdować się żaden materiał izolujący (np. Schlüter-DITRA-HEAT-DUO). W razie potrzeby należy w tym miejscu wyciąć izolację.

Wskazówka: przed osadzeniem czujnika w zaprawie cienkowarstwowej należy zmierzyć wartości oporu, np. za pomocą testera do przewodów grzewczych Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT i porównać z wartościami podanymi w instrukcji regulatora.

 

1. Podłoże musi być pozbawione miejsc mogących przeszkadzać w uzyskaniu przyczepności, nośne i proste. Przed ułożeniem Schlüter-DITRA-HEAT w razie potrzeby należy wyrównać podłoże.

2. Klej do klejenia Schlüter-DITRA-HEAT wybiera się w zależności od rodzaju podłoża. Klej musi mieć dobrą przyczepność do podłoża i mieć zdolność mechanicznego zakotwienia w włókninie nośnej Schlüter-DITRA-HEAT. Przy większości podłoży stosuje się hydraulicznie wiążące zaprawy cienkowarstwowe. W tym celu zaleca się przygotowanie zaprawy cienkowarstwowej o płynnej konsystencji. Należy sprawdzić ewentualne niekorzystne oddziaływania materiałów między sobą. W przypadku stosowania materiałów posadzkowych o długościach boków ≥ 30 cm zaleca się w celu szybkiego twardnienia i schnięcia zaprawy stosowanie kleju hydraulicznie wiążącego.

3. Na podłoże nanosi się odpowiednią zaprawę cienkowarstwową za pomocą ząbkowanej szpachli (6 x 6 mm). Aby uzyskać lepszą przyczepność początkową przy klejeniu na ścianie zaleca się wykonanie warstwy kontaktowej na tylnej stronie maty DITRA-HEAT.

4. Uprzednio przycięta na wymiar Schlüter-DITRA-HEAT osadzona zostaje włókniną nośną w naniesionej na podłożu warstwie kleju i natychmiast wciśnięta w klej za pomocą pacy lub wałka, wykonując przy tym ruchy w jednym kierunku. Należy przestrzegać czasu otwartego kleju. W przypadku stosowania materiału w rolkach sensowne jest już w trakcie rozkładania Schlüter-DITRA-HEAT dokładnie ją umiejscowić i lekko naciągniętą ułożyć. Siatka Easycut ułatwiająca przycinanie redukuje do minimum naprężenia ,,cofające”powstałe w wyniku zrolowania maty. Do zastosowań na ścianach zaleca się używania maty w formie arkuszy ze względu na łatwiejszą obróbkę. Maty z rolki czy z arkuszy układane są na styk.

5. W czasie prowadzenia prac dla uniknięcia mechanicznych uszkodzeń, lub oderwania od podłoża ułożonych Schlüter-DITRA-HEAT zaleca się wykonanie (np. z desek) ciągów komunikacyjnych.

Układanie kabli grzewczych

6a. Przy obróbce na podłodze można bezpośrednio po przyklejeniu maty oddzielającej Ditra-Heat przystąpić do układania kabli grzewczych posługując się pacą lub wałkiem. Przy montażu na ścianie układanie kabli grzewczych następuje po uzyskaniu dostatecznej przyczepności. Kable grzewcze nie mogą się stykać ani krzyżować.

6b. W przypadku zaspawanego końca instalacji należy przewidzieć odpowiednie zagłębienie.

Wskazówka: urządzeniem testującym DITRA-HEAT-CT można kontynuować pomiary oporu elektrycznego przewodu grzewczego Schlüter-DITRA-HEATE-HK na całym etapie jego układania. W przypadku awarii urządzenie wydaje akustyczny sygnał alarmowy.

W obszarze podłogi:

7. rozstaw wypukłości maty oddzielającej wynosi 3 cm. Rozstaw układania kabli w obszarze podłogi wynosi 9 cm (co trzecia wypukłość ≙ 136 W/m²) i nie wolno układać kabli gęściej. Gęściej ułożone kable – szczególnie w obszarze podłóg – mogą prowadzić do wystąpienia szkód w substancji budowlanej. W czasie układania należy zwracać uwagę, aby nie deptać bezpośrednio po kablach.

W obszarze ściany

8. rozstaw układania kabli w obszarze ściany dobiera się – w zależności od przewidywanej pod instalację powierzchni, zakładanej temperatury oraz wymaganej mocy ogrzewania – pomiędzy

 • 6 cm (co druga wypukłość ≙ 200 W/m²) a
 • 9 cm (co trzecia wypukłość ≙ 136 W/m²).

9. Połączenie kabla grzewczego z instalacją przyłączeniową (złączka) oznaczone jest odpowiednim nadrukiem. Dodatkowo na złączce znajduje się naklejka z napisem „Übergang/Connection“. W dalszym przebiegu instalacji przyłączeniowej naniesione są napisy „KALT/ COLD“. Ten zimny przewód (4 m) musi prowadzić bezpośrednio do puszki przyłączeniowej wzgl. do regulatora. Zimny przewód skracać można na długość maks. 1,00 m przed złączką. Skracanie kabla grzewczego jest niedopuszczalne.

10. Po ułożeniu i sprawdzeniu kabla grzewczego zgodnie z instrukcją montażu Schlüter-DITRA-HEAT-E można przystąpić do układania płytek metodą cienkowarstwową przy zastosowaniu odpowiedniej do wymagań konstrukcji zaprawy cienkowarstwowej. Zaleca się, aby w jednym kroku przeszpachlować zarówno zagłębienie maty oddzielającej za pomocą gładkiej strony ząbkowanej szpachli (kable grzewcze i złączki muszą być całkowicie zatopione w kleju do płytek), jak również zaprawę cienkowarstwową przeczesać odpowiednim do układania płytek ząbkowaniem. Wielkość ząbków szpachli dostosowana musi być do formatu płytek przy całkowitym osadzeniu ich w zaprawie cienkowarstwowej. Należy uwzględnić czas otwarty zaprawy cienkowarstwowej.

11. Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek zawartych w tym prospekcie dotyczących dylatacji szczelin ograniczających pola, krawędzie i przyłączenia.

Wskazówka: obrabiana w połączeniu z Schlüter-DITRA-HEAT zaprawa cienkowarstwowa i materiał posadzki muszą odpowiadać wymaganiom danego obszaru zastosowania. Pierwsze włączenie ogrzewania Schlüter-DITRA-HEAT-E można wykonać najwcześniej w 7 dni po wykonaniu konstrukcji posadzki.

 

Uszczelnienie z Schlüter®-DITRA-HEAT

Przy starannym uszczelnieniu styków mat i przyłączeń do wbudowanych i innych pionowych elementów budowalnych możliwe jest – przy zastosowaniu Schlüter-DITRA-HEAT – uzyskanie sprawdzonego uszczelnienia zespolonego w połączeniu z posadzką z płytek.

Schlüter-DITRA-HEAT posiada zgodnie z niemieckimi wymaganiami świadectwo abP (ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) oraz oznaczenie „U”. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z abP: 0 - B0 oraz A. Schlüter-DITRA-HEAT posiada zgodnie z ETAG 022 (uszczelnienie zespolone) europejską ocenę techniczną (ETA = European Technical Assessment) i oznaczone jest symbolem CE. Klasa narażenia na wilgoć zgodnie z ETAG 022: A.

Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE i odpowiednio abP (niemieckie ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego) stosować można jedynie sprawdzone w systemie zaprawy cienkowarstwowe. Zaprawy cienkowarstwowe i odpowiednie świadectwa kontroli można uzyskać pod podanym w tym prospekcie adresem. Schlüter-DITRA-HEAT chroni w ten sposób podłoże pod płytki przed uszkodzeniami powodowanymi przedostającą się do konstrukcji wilgocią i agresywnymi substancjami. Do połączeń mat należy miejsca styków przeszpachlować klejem uszczelniającym Schlüter-KERDI-COLL-L i nakleić powierzchniowo na styki co najmniej 12,5 centymetrowej szerokości Schlüter-KERDI-KEBA. Do uszczelnienia połączeń podłogi ze ścianami Schlüter-KERDI-KEBA klejone są na Schlüter-DITRA-HEAT i w obszarze ściany bezpośredni na podłoże w odpowiedniej szerokości. Zakłady poszczególnych odcinków taśmy powinny wynosić co najmniej 5 cm. Stosując Schlüter-KERDI-KEBA możliwe jest wykonanie prawidłowych przyłączeń do pionowych elementów budowlanych, np. do drzwi, okien lub brzegowych profili balkonowych z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. W tym celu najpierw nanosi się Schlüter-KERDI-FIX na klejone powierzchnie elementów budowlanych. Pozostałą szerokość przykleja się powierzchniowo za pomocą Schlüter-KERDI-COLL-L na Schlüter-DITRA 25.

Należy sprawdzić czy Schlüter-KERDI-FIX nadaje się do stosowania z danym materiałem elementów budowlanych. Na istniejących dylatacjach należy rozciąć Schlüter-DITRA-HEAT i w miejscach styków nakleić Schlüter-KERDI-FLEX. Analogicznie należy stosować Schlüter-KERDI-FLEX w przyłączeniach brzegowych. Alternatywnie można stosować tutaj także Schlüter-KERDI-KEBA, jeżeli wykonana zostanie odpowiednia pętla.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Materiał

Schlüter-DITRA-HEAT jest folią polipropylenową z podciętymi wypukłościami i siatką Easycut ułatwiającą przycinanie. Od spodu pokryta jest włókniną. Grubość mierzona ponad siatką wypukłości wynosi 5,5 mm wzgl. 7,5 mm dla DITRA-HEAT-DUO.

Polipropylen nie jest długoterminowo odporny na promienie UV, dlatego też należy unikać dłuższego składowania w intensywnie naświetlanych promieniami słonecznymi miejscach.

Właściwości materiału i zakresy zastosowań:

Schlüter-DITRA-HEAT nie gnije, jest wodoodporna, rozciągliwa i ma właściwości przykrywania rys. Poza tym odporna jest ona w dużym stopniu na oddziaływania roztworów wodnych soli, kwasów i zasad, wielu organicznych rozpuszczalników, alkoholi i olei. W zależności od oczekiwanych koncentracji, temperatur i czasu oddziaływania należy w danym specjalnym przypadku sprawdzić jej odporność.

Produkt charakteryzuje się stosunkowo wysoką paroizolacyjnością.

Pod względem fizjologicznym materiał jest bez zastrzeżeń. Możliwość stosowania w zależności od oddziaływań chemicznych lub mechanicznych należy sprawdzić w danym konkretnym przypadku. Poniżej podano tylko pewne ogólne wskazówki.

Posadzki układane na Schlüter-DITRA-HEAT mogą ze względów systemowych w trakcie stąpania po nich twardymi butami lub przy stukaniu twardym przedmiotem wydawać charakterystyczne dla pustki dźwięki.

Zastosowanie Schlüter-DITRA-HEAT w połączeniu z kablami grzewczymi do ogrzewania powierzchni posadzek lub ścian dopuszczalne jest jedynie wewnątrz budynków.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Wskazówka

Zastosowane w połączeniu z Schlüter-DITRA-HEAT zaprawy cienkowarstwowe i materiał posadzki muszą nadawać się do stosowania w takim obszarze zastosowań w danym konkretnym przypadku i odpowiadać odpowiednim wymaganiom.

Przy układaniu materiałów nieodpornych na wilgoć (np. kamień naturalny lub płyty wiązane żywicami z tworzyw sztucznych) oraz w przypadku niebezpieczeństwa pojawiania się wilgoci od spodu (np. od świeżych podłoży jastrychowych) na styk pasm Schlüter-DITRA-HEAT należy od góry nakleić taśmę Schlüter-KERDI-KEBA stosując systemowy klej uszczelniający Schlüter-KERDI-COLL-L.

Zastosowanie szybko wiążących zapraw cienkowarstwowych może się w niektórych przypadkach okazać korzystne. W miejscach wzmożonego ruchu, np. tam gdzie transportuje się materiały, w celu ochrony Schlüter-DITRA-HEAT należy rozłożyć na jej powierzchni deski.

 

Wskazówki dotyczące szczelin dylatacyjnych:

Mata do układania Schlüter-DITRA-HEAT powinna zostać rozdzielona ponad szczelinami dylatacyjnymi. Nie wolno układać kabli grzewczych ponad dylatacjami. Odpowiednio do reguł dotyczących dylatacji w posadzkach z płytek należy przejąć dylatacje z posadzki. Poza tym wielkopowierzchniowe posadzki układane na Schlüter-DITRA-HEAT należy dzielić na odpowiednie pola z dylatacjami zgodnie z obowiązującymi regułami. Zwracamy uwagę na możliwość stosowania odpowiednich różnorodnych profili Schlüter-DILEX.

Ponad szczelinami dylatacyjnymi konstrukcji, w zależności od oczekiwanych przemieszczeń, umieścić odpowiednie profile Schlüter-DILEX-BT lub Schlüter-DILEX-KSBT. Na krawędziach posadzek, np. w miejscach styku z innymi elementami budowlanymi lub ścianami należy zapobiec powstawaniu naprężeń. Spoiny brzegowe i przyłączeniowe należy dostatecznie zwymiarować zgodnie z obowiązującymi regułami, aby w ten sposób wykluczyć naprężenia. Zwracamy uwagę na stosowanie różnorodnych profili serii Schlüter-DILEX.


Schlüter®-DITRA-HEAT


<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter®-DITRA-HEAT jest matą polipropylenową z odpowiednio wyprofilowanymi wypukłościami, która od spodu pokryta jest włókniną nośną. Jest ona uniwersalnym podłożem pod płytki i spełnia funkcje oddzielenia i wyrównania ciśnienia pary wodnej i nadaje się do montażu w niej systemowych przewodów grzewczych do ogrzewania posadzki.

<a name='heat'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT


Schlüter®-DITRA-HEAT-MA


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO jest matą polipropylenową z wytłoczeniami, wyposażoną na spodniej stronie w specjalną włókninę nośną o grubości 2 mm. Jest to uniwersalne podłoże dla okładzin ceramicznych, pełniące funkcje uszczelnienia zespolonego, oddzielenia i wyrównania ciśnienia pary wodnej pozwalające na ułożenie w nim systemowych kabli grzewczych do ogrzewania posadzek i ścian.

Włóknina o właściwościach termoizolacyjnych powoduje oprócz tłumienia odgłosów kroków także szybsze nagrzewanie się okładzin podłogowych i ściennych.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO


Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA


<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R jest regulatorem temperatury z wyświetlaczem dotykowym 2” (5,1 cm) do sterowanej czasowo regulacji podgrzewanych elektrycznie okładzin podłogowych i ściennych z Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Urządzenie może być stosowane albo wyłącznie do regulacji temperatury okładziny albo do regulacji uwzględniającej temperaturę pomieszczenia. Dostawa obejmuje czujnik rezerwowy.

<a name='er'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Uwaga:
W przpadku układania zdalnych czujników bezpośrednio w macie rozdzielającej Schlüter®-DITRA-HEAT należy również zainstalować czujnik rezerwowy zawarty w zestawie.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 jest termostatem z wyświetlaczem dotykowym 3,5“ (8,9 cm) do sterowanej czasowo regulacji temperatury podgrzewanych elektrycznie okładzin podłogowych i ściennych z Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Funkcje urządzenia uwzględniają odczyty temperatury okładziny oraz temperatury pomieszczenia. Zestaw obejmuje czujnik rezerwowy.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Uwaga:
W przpadku układania zdalnych czujników bezpośrednio w macie rozdzielającej Schlüter®- DITRA-HEAT należy również zainstalować czujnik rezerwowy zawarty w zestawie.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 jest analogowym termostatem do elektrycznej regulacji temperatury okładzin podłogowych i ściennych z Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Przyjazny dla użytkownika regulator posiada włącznik/wyłącznik oraz tarczę pokrętła do ustawiania żądanej wartości temperatury. Zestaw obejmuje czujnik rezerwowy.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Uwaga:
W przpadku układania zdalnych czujników bezpośrednio w macie rozdzielającej Schlüter®- DITRA-HEAT należy również zainstalować czujnik rezerwowy zawarty w zestawie.


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI jest regulatorem temperatury do programowanego czasowo ogrzewania okładzin podłogowych i ściennych ze Schlüter®-DITRA-HEAT-E. Obsługiwany jest on za pomocą ekranu dotykowego 2" (5,1 cm) lub smartfona/tabletu z bezpłatną aplikacją Schlüter-HEAT-CONTROL poprzez sieć WiFi. Urządzenie może być stosowane albo wyłącznie do regulacji temperatury okładziny albo do regulacji uwzględniającej temperaturę pomieszczenia. Zestaw zawiera czujnik rezerwowy.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI

Dostępny od czerwca 2018


<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT jest urządzeniem testującym do pomiaru i sprawdzania oporu elektrycznego przewodów grzewczych Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK oraz zdalnych czujników dołączonych do regulatorów Schlüter®-DITRA-HEAT-E . W czasie montażu urządzenie monitoruje opór przewodu grzewczego. W przypadku uszkodzenia przewodu montażysta ostrzegany jest sygnałem akustycznym.

<a name='ct'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT


<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK jest elektrycznym przewodem grzewczym z jednostronnym przyłączeniem do układania w macie oddzielającej Schlüter®-DITRA-HEAT.

<a name='hk'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

* Dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian
** Dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian!

Wskazówka:
Skracanie kabli grzewczych jest niedozwolone. Przy doborze kabli grzewczych należy zwrócić uwagę, że podana w tabeli ogrzewana powierzchnia w m² nie odpowiada wielkości pomieszczenia. W celu ustalenia ogrzewanej powierzchni należy odjąć od powierzchni pomieszczenia nieogrzewane obszary, np. strefy brzegowe lub miejsca pod meblami.


<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO jest prostą w obsłudze i transporcie pomocą do praktycznego i bezproblemowego układania przewodów grzewczych DITRA-HEAT-E. Nadaje się do stosowania z wszelkimi oferowanymi długościami przewodów grzewczych DITRA-HEAT.

<a name='karo'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO


<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS jest zestawem montażowym składającym sią z rury osłonowej (2,5m), puszki przyłączeniowej i tulejki czujnika. Można go stosować, gdy preferowany jest montaż zdalnego czujnika w rurze osłonowej.

<a name='zs'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS


<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania okładzin podłogowych i ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-MA, przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Wifi Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można powiększyć dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT.

Wszystkie zestawy zawierają:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
 • Kabel grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 3 wypukłość ≙ 136 W/m² / układanie co 2 wypukłość ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulator temperatury w formie wyświetlacza dotykowego Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub wyświetlacza dotykowego WiFi
 • 2 puszki przyłączeniowe
 • 1 pusta rurka (3 m)

<a name='sets'></a>Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 WiFi

* Dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian
** Dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS1/-WS2 są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania okładzin ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-MA, przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter- DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Wifi Schlüter-DITRAHEAT- E-R-WIFI. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można powiększyć dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT.

Wszystkie zestawy zawierają:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
 • Przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 2 wytłoczenie ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulator temperatury w formie wyświetlacza dotykowego Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub wyświetlacza dotykowego WiFi
 • 2 puszki przyłączeniowe
 • 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2 WiFi


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania okładzin podłogowych i ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), przewód grzewczy Schlüter-DITRAHEAT- E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Wifi Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Dzięki specjalnej włókninie nośnej mata oddzielająca powoduje oprócz tłumienia odgłosu kroków także szybsze nagrzewanie. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można powiększyć dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT-DUO.

Wszystkie zestawy zawierają:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
 • Kabel grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 3 wypukłość≙ 136 W/m² / układanie co 2 wypukłość ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulator temperatury w formie wyświetlacza dotykowego Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub wyświetlacza dotykowego WiFi
 • 2 puszki przyłączeniowe
 • 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S WiFi

* Dopuszcza się stosowanie w obszarze podłogi i ścian
** Dopuszcza się stosowanie tylko w obszarze ścian


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10/-WS11 są kompletnymi zestawami do elektrycznego ogrzewania okładzin ściennych. Zawierają one maty oddzielające Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), przewód grzewczy Schlüter-DITRAHEAT- E-HK oraz regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub regulator temperatury z wyświetlaczem dotykowym Wifi Schlüter-DITRA-HEAT-E-R-WIFI. Dzięki specjalnej włókninie nośnej mata oddzielająca powoduje szybsze nagrzewanie. W razie potrzeby oddzielaną powierzchnię można powiększyć dodatkowymi matami Schlüter-DITRA-HEAT-DUO.

Wszystkie zestawy zawierają:

 • Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA maty oddzielające zgodnie z tabelą
 • Przewód grzewczy Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK zgodnie z tabelą (układanie co 2 wytłoczenie ≙ 200 W/m²)
 • 1 regulator temperatury w formie wyświetlacza dotykowego Schlüter-DITRA-HEAT-E-R lub wyświetlacza dotykowego WiFi
 • 2 puszki przyłączeniowe
 • 1 pusta rurka (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS


Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS WiFi


Schlüter®-DITRA-HEAT

Podłoża dla Schlüter®-DITRA-HEAT

Podłoża, na których układana ma być Schlüter-DITRA-HEAT należy sprawdzić pod względem równości, nośności, czystości i czy nadają się do klejenia. Należy usunąć miejsca na powierzchni mogące ograniczać przyczepność. Przed układaniem Schlüter-DITRA-HEAT należy wyrównać nierówności lub wykonać jastrych o odpowiedniej grubości lub jastrych ze spadkiem. Aby zapewnić efektywne grzanie podłogi, szczególnie w przypadku wykonywania konstrukcji na gruncie lub ponad nieogrzewanymi pomieszczeniami, należy przewidzieć odpowiednią termoizolację powierzchni.

W celu przyspieszenia ogrzewania powierzchni zalecamy na nieogrzewanych konstrukcjach jastrychowych stosowanie Schlüter-DITRA-HEAT-DUO z właściwościami termoizolacyjnymi lub warstwy izolacji termicznej z Schlüter-KERDI-BOARD (patrz prospekt 12.1).

Beton
Beton ulega długoterminowym odkształceniom przez kurczenie. W przypadku betonu lub betonu sprężonego mogą występować dodatkowo naprężenia związane z ugięciami. Przez zastosowanie Schlüter-DITRA-HEAT powstające w ten sposób naprężenia przejmowane są przez system, dzięki czemu możliwe jest układanie płytek w momencie, kiedy tylko beton uzyska odpowiednią nośność.

Jastrychy cementowe
Jastrychy cementowe zgodnie z obowiązującymi regułami muszą przed układaniem płytek dojrzewać przez co najmniej 28 dni aż do uzyskania wilgotności mniejszej niż 2 CM-%. Szczególnie jastrychy pływające lub jastrychy grzewcze mają później tendencje – np. na skutek obciążeń lub zmian temperatur – do odkształceń i powstawania rys w powierzchni. Stosując Schlüter-DITRA-HEAT płytki można układać na świeżych jastrychach cementowych w momencie, kiedy tylko można po nich zacząć chodzić.
W przypadku późniejszego pojawiania się zarysowań lub odkształceń powierzchni, DITRA-HEAT neutralizuje je i nie przenosi w warstwę okładziny z płytek.

Jastrychy anhydrytowe
Jastrychy anhydrytowe zgodnie z obowiązującymi regułami muszą przed układaniem płytek mieć wilgotność maksymalnie 0,5 CM-%. Dzięki zastosowaniu Schlüter-DITRA-HEAT można przystąpić do układania posadzki z płytek już przy wilgotności mniejszej niż 2 CM-%. W razie potrzeby należy powierzchnię jastrychu przygotować odpowiednio z zasadami sztuki budowlanej i wskazówek producenta (szlifowanie, gruntowanie). Schlüter-DITRA-HEAT przykleja się hydraulicznie wiążącymi lub innymi nadającymi się w tym celu zaprawami cienkowarstwowymi. Powierzchnia jastrychu chroniona jest przez Schlüter-DITRA-HEAT przed wilgocią. Jastrychy anhydrytowe są czułe na wilgoć, dlatego też należy je chronić przed zawilgoceniem, np. wilgocią od spodu konstrukcji.

Jastrychy grzewcze
Schlüter-DITRA-HEAT można układać także na jastrychach grzewczych zgodnie z uprzednimi wskazówkami (jastrych cementowy, anhydrytowy). Przy zastosowaniu Schlüter-DITRA-HEAT można przystąpić do ogrzewaniu konstrukcji podłogi już po 7 dniach od ułożenia. Zaczynając od temperatury zasilania 25 °C można dziennie podwyższać temperaturą o maks. 5 °C aż temperatura użytkowa zostanie podwyższona do maks. 40 °C.

Wskazówka:
Przy wbudowaniu Schlüter-DITRA-HEAT na jastrychu grzewczym istnieje możliwość indywidualnego, częściowego ogrzewania niezależnie od centralnego ogrzewania budynku. W ten sposób w okresie przejściowym można całkowicie wyłączyć co. Poza tym Schlüter-DITRA-HEAT może dodatkowo wspomagać ogrzewanie przy najwyższym zapotrzebowaniu na ciepło.

Ze względu na właściwości termoizolacyjne Schlüter-DITRA-HEAT-DUO nie zaleca się stosowania tego rozwiązania do jastrychów grzewczych.

Posadzki z tworzyw sztucznych i podłogi przemysłowe
Powierzchnie muszą zasadniczo być odpowiednio nośne i nadawać się lub być uprzednio przygotowane do przyjęcia odpowiedniego kleju, w którym można zakotwiczeń włókninę nośną. Należy sprawdzić wcześniej czy dany klej nadaje się do stosowania na podłożu i w połączeniu ze Schlüter-DITRA-HEAT.

Płyty wiórowe i OSB
Materiały te w szczególnym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem wilgoci (także przy silnych zmianach wilgotności powietrza). Należy dlatego stosować płyty wiórowe i OSB, które zostały uprzednio impregnowane. Płyty można zasadniczo stosować jako podłoże na ścianach jak i na podłodze wewnątrz budynków. Grubość płyt należy dobierać tak, aby w połączeniu z konstrukcją nośną stanowiły one odpowiednio stabilne podłoże. Płyty należy mocować wkrętami w odpowiednio niewielkich odstępach. Połączenia wykonywać na pióro i wpust i należy je skleić pomiędzy sobą. Zachować odstęp ok. 10 mm do graniczących elementów budowlanych. Schlüter-DITRA-HEAT neutralizuje naprężenia występujące w konstrukcji względem posadzki z płytek i zapobiega przy tym wtargnięciu wilgoci w konstrukcję.

Podłogi drewniane
Przy odpowiednio nośnych konstrukcjach drewnianych ze skręconymi deskami z połączeniami na pióro i wpust zasadniczo możliwe jest bezpośrednie układanie posadzek ceramicznych. Przed ułożeniem Schlüter-DITRA-HEAT podłoże drewniane powinno wykazywać odpowiednią zrównoważoną wilgotność. Sprawdzonym rozwiązaniem jest jednakże ułożenie dodatkowej warstwy płyt wiórowych lub OSB. Nierówności powierzchni należy przed tym odpowiednio zniwelować.

Mury / podłoża mieszane
Ściana murowana z pełnymi spoinami z cegły, cegły wapienno-piaskowej, kamienia, gazobetonu lub podobnych materiałów nadaje się zasadniczo jako podłoże pod Schlüter-DITRA-HEAT. Przed zastosowaniem należy wyrównać nierówności. Szczególnie w przypadku renowacji oraz przebudowy/dobudowy podłoża wykonane są z różnych materiałów (mieszane) i miejsca ich styków narażone są na powstawanie zarysowań. Dzięki Schlüter-DITRA-HEAT zarysowania te i naprężenia nie są przenoszone do posadzki.

Tynki gipsowe / elementy gipsowe
​Podłoża gipsowe po sprawdzeniu, zgodnie z obowiązującymi regułami, uważane są jako suche – powierzchnie licowe w razie potrzeby należy zagruntować. Klejenie Schlüter-DITRA-HEAT może następować przy zastosowaniu hydraulicznie wiążących lub innych odpowiednich zapraw cienkowarstwowych.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Dane techniczne

Kabel grzewczy

 • Napięcie znamionowe 230 Volt
 • Moc
  136 W/m² (rozstaw: co trzecia wypukłość ≙ 9 cm)
  200 W/m² (rozstaw: co druga wypukłość ≙ 6 cm)
 • Długość tak zwanej ,,zimnej” części kabla grzewczego 1 x 4,00 m
 • Minimalna temperatura montażu 5°C
 • Najmniejszy promień zagięcia 6 x dA
 • Tolerancja oporu -5 % / +10 %
 • Sprawdzony VDE IEC 60800 Class M1
 • Połączenie części ,,zimnej”z grzewczą kabla - bezpołączeniowe, bez techniki zaciskowej
 • Izolacja - tworzywo sztuczne fluorowe
 • Stopień ochrony IPX7

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki